ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาททางสังคมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของคนไทยในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาททางสังคมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของคนไทยในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย
นักวิจัย : วันพิชิต ศรีสุข
คำค้น : Development , Kelantan state , Malaysia , Participation , Social role , การพัฒนา , การมีส่วนร่วม , บทบาททางสังคม , มาเลเซีย , รัฐกลันตัน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5110005 , http://research.trf.or.th/node/5108
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยเรื่องบทบาททางสังคมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของคนไทยในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิถีชีวิตและการปรับตัว จัดระเบียบทางสังคมและดำรงอัตลักษณ์ความเป็นไทย สถานภาพ บทบาททางสังคม ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของคนไทยในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดยใช้วิธีการเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการศึกษาเอกสาร การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสนทนากลุ่มกับผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นคนไทยในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ผลการศึกษาสรุปได้ว่า คนไทยในรัฐกลันตันมีสถานะเป็นพลเมืองของมาเลเซีย แต่เพราะมีเชื้อสายไทยจึงทำให้กลายเป็นชนกลุ่มน้อยในสังคมมาเลเซีย แต่ก็ได้พยายามแสดงอัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านทางภาษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และมีการสืบทอดไปสู่คนไทยรุ่นหลัง ในด้านการปฏิสัมพันธ์กับรัฐและชาวมลายูนั้น พบว่าคนไทยมีสำนึกความเป็นพลเมืองของมาเลเซียสูง ยำเกรงกฎหมาย ส่วนรัฐก็ให้สิทธิเสรีภาพอย่างเต็มที่ตามกรอบของกฎหมาย และสนับสนุนกิจกรรมของคนไทยอย่างสม่ำเสมอ ส่วนความสัมพันธ์กับชาวมลายูนั้นเป็นไปในลักษณะต่างคนต่างอยู่เพราะมีความต่างทางวัฒนธรรมแต่ก็ไม่มีความขัดแย้งซึ่งกันและกัน ความเป็นชนกลุ่มน้อยทำให้คนไทยมีบทบาททางสังคมจำกัด มีเพียงสมาคมชาวสยามกลันตันเท่านั้นที่ตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมทางการเมืองและทางสังคมควบคู่กันไป ส่วนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระดับรัฐหรือสถาบันทางสังคมอื่นๆ นั้นมีน้อย ซึ่งต่างจากการมีส่วนร่วมภายในสังคมไทยด้วยกันเองที่ยังมีความเข้มแข็ง โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม สำหรับการรวมกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์ ไม่มีปรากฏแต่อย่างใด โดยผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในกำหนดนโยบายระหว่างประเทศเพื่อดูแลชนกลุ่มน้อย และเป็นกรณีเปรียบเทียบในการดูแลคนไทยเชื้อสายมลายูที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของไทยต่อไป The purposes of this project “The Social Role and Participation in Development of Thai People in Kelantan State, Malaysia” were to examine the Thai people in their way of life and adapting, organizing social and preserving Thai identity, social status, social role including the participation in development of Thai people in Kelantan State, Malaysia. This qualitative research comprised the documentary study, non-participation observation, in-depth interview and focus group discussion. The key informants were Thai people in Kelantan State, Malaysia. The results of this study revealed that Thai people in Kelantan State had Malaysian nationality which made them be a minority group in Malaysia. They had tried to show their identity through language, religion, traditional culture and transferred it to the next generation. In the dimension of interaction to the state and Melayu people founded Thai people had highly realized to be Malaysian citizens, respected to the laws and supported the activities of Thai people regularly. For the relationship with the Melayu people, it was found that they had separated way of life because of cultural differences but there were no conflicts among them. The minority status made Thai people had a limitation social role. There was the Siamese of Kelantan association only that set up for the management of the political activities and, on the other hand, was social activities. The development participation in the state level or another social institute was low. It was different from the participation in the Thai society having the strength especially in the cultural participation. For the combination such as occupation group, saving up group was not found in this study. The result of this study would be useful to set up the policies between countries as a measure for taking care of the minority group and to compare the governing in the case of Thai people who had Melayu race in the frontier of Southern Thailand.

บรรณานุกรม :
วันพิชิต ศรีสุข . (2553). บทบาททางสังคมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของคนไทยในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วันพิชิต ศรีสุข . 2553. "บทบาททางสังคมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของคนไทยในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วันพิชิต ศรีสุข . "บทบาททางสังคมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของคนไทยในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553. Print.
วันพิชิต ศรีสุข . บทบาททางสังคมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของคนไทยในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2553.