ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแยกบริสุทธิ์ การศึกษาสมบัติเฉพาะและความสามารถในการฟอกจางสีเคมีสังเคราะห์ของเอนไซม์แลคเคสที่หลั่งออกมาภายนอกเซลล์ของเห็ดลม

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแยกบริสุทธิ์ การศึกษาสมบัติเฉพาะและความสามารถในการฟอกจางสีเคมีสังเคราะห์ของเอนไซม์แลคเคสที่หลั่งออกมาภายนอกเซลล์ของเห็ดลม
นักวิจัย : รักฤดี สารธิมา
คำค้น : agro-industrial waste , Characterization , decolorization , Laccase , Lentinus polychrous Lév , ligninolytic enzyme , Manganese peroxidase , purification , solid-state fermentation , การฟอกจางสีเคมีสังเคราะห์ , การศึกษาสมบัติเฉพาะ , การหมักบนอาหารแข็ง , การแยกบริสุทธิ์ , วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร , เห็ดลม , เอนไซม์ย่อยลิกนิน , แมงกานีสเปอร์ออกซิเดส , แลคเคส
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5080224 , http://research.trf.or.th/node/4820
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 6 ชนิดได้ถูกน ามาประเมินศักยภาพในการเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ดลมเพื่อผลิตเอนไซม์แลคเคส พบว่าอาหารสูตรผสมระหว่างแกลบและร าข้าว (2:1 โดยน้ าหนัก) ให้กิจกรรมรวมแลคเคสสูงที่สุด 1,425 U/L ด้วยค่ากิจกรรมจ าเพาะ 10.0 U/g สับสเตรต นอกจากแลคเคสแล้วสารสกัดเอนไซม์หยาบยังมีกิจกรรมของแมงกานีสเปอร์ออกซิเดสทั้งชนิดต้องการและไม่ต้องการแมงกานีส โดยพบในสัดส่วนของแลคเคส:แมงกานีสเปอร์ออกซิเดส:แมงกานีสอินดิเพนเดนท์เปอร์ออกซิเดส เท่ากับ 1.9: 1.4: 1 ตามล าดับ การผลิตเอนไซม์ในปริมาณที่สูงและใช้วัสดุเพาะเลี้ยงราคาถูกนี้คาดว่ามีศักยภาพสูงในการประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม ผลการทดลองพบว่าสารสกัดเอนไซม์หยาบสามารถฟอกจางสีอินดิโกคาร์มีนได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งพบในสภาวะที่มีความเป็นเบส (pH 9.0) จึงมีศักยภาพในการประยุกต์ใช้เอนไซม์ที่หลั่งโดยเห็ดชนิดนี้ส าหรับฟอกจางสีดังกล่าวในน้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ จากการศึกษาแยกบริสุทธิ์เอนไซม์จากเชื้อเห็ดชนิดนี้โดยการตกตะกอนเกลือแอมโมเนียมซัลเฟตอิ่มตัว 40–85% และเทคนิคคอลัมน์โครมาโตกราฟีได้แก่Concanavalin A, DEAE-cellulose และ Superdex 200 HR พร้อมทั้งศึกษาสมบัติบางประการ พบว่าเอนไซม์บริสุทธิ์บางส่วนประกอบด้วย 3 ไอโซเอนไซม์ที่มีขนาด 65.6, 52.6 และ 44.8 kDa โดยเทคนิค Tricine-SDS-PAGE มีค่า pH และอุณหภูมิที่เหมาะสมส าหรับสับสเตรต 2,2’-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) (ABTS) เท่ากับ 4.5 และ 50 °C กิจกรรมแลคเคสถูกยับยั้งโดยสมบูรณ์โดย 0.10 mM dithiothreitol, thioglycolic acid, sodium azide, cysteine หรือ 10.0 mM p-cumaric acid และถูกยับยั้งมากกว่า 50% ในสภาวะที่มี 10.0 mM Mn2+ หรือ Mg2+. แต่อย่างไรก็ตามกิจกรรมแลคเคสถูกกระตุ้นโดย Cu2+ หรือ Cd2+ ค่าจลนพลศาสตร์ของเอนไซม์พบว่าเอนไซม์มีความชอบต่อสับสเตรต ABTS (Km 19.19 μM) มากกว่า 2,6-dimethoxy-phenol (DMP) (Km 185 μM) และ guaiacol (Km 472 μM) ตามล าดับ โดยมีค่า Vmax ส าหรับสับสเตรตดังกล่าวเท่ากับ8.35, 4.65 และ 4.90 μmol min-1 mg-1 ตามล าดับ Six agro-industrial wastes were evaluated as a support for ligninolytic enzyme production by the white-rot fungus Lentinus polychrous Lév. under solid-state fermentation. Rice bran supplemented with rice husk (RH) (2:1 by wt) showed high laccase activity of 1,425 U/L with specific activity 10.0 U/g substrate. The crude enzyme of this culture also contained manganese peroxidase (MnP) and manganese-independent peroxidase (MIP) activities in relative proportions of 1.9: 1.4: 1 of laccase: MnP: MIP, respectively. Our studies showed that the crude enzyme from this culture exhibited in vitro decolorization of Indigo carmine. The highest efficiency of dye decolorization was observed under alkaline conditions (pH 9.0). The rather high pH conditions and high efficiency in Indigo carmine decolorization, make the enzyme of further interest for applications in treatment of waste water from the textile industry, which contains this synthetic dyes. Extracellular laccase from the fungus was partially purified using 40–85% saturated ammonium sulfate fractionation and column chromatography techniques including Concanavalin A, DEAE-cellulose and Superdex 200 HR. The partially purified laccase contained three laccase isozymes with molecular masses of 65.6, 52.6 and 44.8 kDa by Tricine-sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis (Tricine-SDS-PAGE). The optimum pH and temperature for 2,2’-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) (ABTS) were 4.5 and 50 °C, respectively. Laccase activity was completely inhibited by 0.10 mM dithiothreitol, thioglycolic acid, sodium azide, cysteine or 10.0 mM p-cumaric acid and was inhibited more than 50% in the presence of 10.0 mM Mn2+ or Mg2+. However, with ABTS as a substrate, its laccase activity was slightly stimulated by Cu2+ or Cd2+. The enzyme had a greater affinity for ABTS (Km of 19.19 μM) than 2,6-dimethoxy-phenol (DMP) (Km of 185 μM) and guaiacol (Km of 472 μM). The Vmax values for those substrates were 8.35, 4.65 and 4.90 μmol min-1 mg-1, respectively.

บรรณานุกรม :
รักฤดี สารธิมา . (2553). การแยกบริสุทธิ์ การศึกษาสมบัติเฉพาะและความสามารถในการฟอกจางสีเคมีสังเคราะห์ของเอนไซม์แลคเคสที่หลั่งออกมาภายนอกเซลล์ของเห็ดลม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
รักฤดี สารธิมา . 2553. "การแยกบริสุทธิ์ การศึกษาสมบัติเฉพาะและความสามารถในการฟอกจางสีเคมีสังเคราะห์ของเอนไซม์แลคเคสที่หลั่งออกมาภายนอกเซลล์ของเห็ดลม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
รักฤดี สารธิมา . "การแยกบริสุทธิ์ การศึกษาสมบัติเฉพาะและความสามารถในการฟอกจางสีเคมีสังเคราะห์ของเอนไซม์แลคเคสที่หลั่งออกมาภายนอกเซลล์ของเห็ดลม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553. Print.
รักฤดี สารธิมา . การแยกบริสุทธิ์ การศึกษาสมบัติเฉพาะและความสามารถในการฟอกจางสีเคมีสังเคราะห์ของเอนไซม์แลคเคสที่หลั่งออกมาภายนอกเซลล์ของเห็ดลม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2553.