ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

1) อณูชีววิทยาของไวรัสตับอักเสบและความสัมพันธ์ทางคลินิก 2) อณูชีววิทยาของไวรัสที่สำคัญและอุบัติใหม่ในประเทศไทย 3) อณูชีววิทยาทางการแพทย์

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : 1) อณูชีววิทยาของไวรัสตับอักเสบและความสัมพันธ์ทางคลินิก 2) อณูชีววิทยาของไวรัสที่สำคัญและอุบัติใหม่ในประเทศไทย 3) อณูชีววิทยาทางการแพทย์
นักวิจัย : ยง ภู่วรวรรณ
คำค้น : avian influenza , biliary atresia , hepatitis , Molecular biology , virology emerging disease , ชีววิทยาโมเลกุล , ตับอักเสบ , ท่อน้ำดีตีบตัน , โรคอุบัติใหม่ , ไข้หวัดนก , ไวรัสวิทยา
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RTA4780012 , http://research.trf.or.th/node/4668
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

กลุ่มคณะผู้วิจัยประกอบด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ และคณะ ร่วมกันมากกว่า 50 คน จากคณะแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยทำการวิจัยอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 3 ปีครึ่ง หัวข้องานวิจัย งานวิจัยประกอบด้วย 1. อณูชีววิทยาของไวรัสตับอักเสบและความสัมพันธ์ทางคลินิก Molecular virology of viral hepatitis and clinical correlation. 2. อณูชีววิทยาของไวรัสที่สำคัญและอุบัติใหม่ในประเทศไทย Molecular Virology of important and emerging virus in Thailand 3. อณูชีววิทยาทางการแพทย์ Molecular biology of Medicine จุดมุ่งหมายของกลุ่มวิจัย 1. การสร้างองค์ความรู้ใหม่ 2. พัฒนาบุคลากร นักวิจัย นักวิจัยรุ่นเยาว์ นิสิต นักศึกษาเข้าสู่ประชาคมวิจัย 3. สร้างเครือข่ายงานวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ ผลงานวิจัย กลุ่มวิจัยได้รับทุนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2540 รวมเป็นระยะเวลา 10 ปี ในการรับทุนวิจัยครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2547-2550) มีผลงานวิจัยดังนี้ ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติที่อยู่บนฐานข้อมูล PUBMED จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 100เรื่อง ในจำนวนนี้ส่วนมากอยู่บนฐานข้อมูล ISI โดยมีผลงานที่มี Impact factor มากกว่า 5 จำนวน 10 เรื่อง และมีค่า impact factor รวมเท่ากับ 145 นอกจากนี้ยังมีผลงานที่เป็นระดับชาติ อีกเป็นจำนวนมาก ผลงานที่มีการอ้างอิง (citation) ในช่วง 3 ปีครึ่งที่ผ่านมามีการนำผลงานของกลุ่มไปอ้างอิงบนฐานข้อมูล ISI มากกว่า 500 ครั้ง โดยเฉพาะไข้หวัดนก ในระยะเวลาตั้งแต่เริ่มทำวิจัยมาถึงปัจจุบัน (2004-ปัจจุบัน) มีการนำไปอ้างอิงมากกว่า 200 ครั้ง การบรรยายเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมระดับนานาชาติและระดับชาติเป็นจำนวนมาก กลุ่มวิจัยมีผลงานไปเสนอผลงานระดับนานาชาติจำนวนมาก การเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ กลุ่มวิจัยได้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะอย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยเฉพาะเรื่องไข้หวัดนก มีการเสนอสื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Reuters) เป็นจำนวนมาก มีการให้ความรู้กับประชาชนมาโดยตลอด รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับ พ.ศ. 2547 รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สภาอาจารย์มหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย (ปอมท.) พ.ศ. 2549 รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม เรื่อง ไข้หวัดนกในประเทศ จากสำนักงานคณะกรรมการ- วิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2550 รางวัลปาฐกถาประสงค์ ตู้จินดา จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 ศิษย์เก่าดีเด่นทางด้านวิจัย จากสมาคมศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย การพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย กลุ่มวิจัยได้มีการพัฒนาบุคลากรเป็นจำนวนมากในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บุคลากรที่อยู่ในกลุ่มวิจัยมีการได้รับตำแหน่งวิชาการเพิ่มสูงขึ้นจำนวนมาก นักศึกษาปริญญาเอก จบการศึกษาปริญญาเอก 1 คน และกำลังศึกษา 7 คน คาดว่าจะจบในปีนี้อีก 1คน นักศึกษาปริญญาโท จบการศึกษาจำนวน 12 คน และอยู่ระหว่างการศึกษา 2 คน นิสิตนักศึกษา นิสิตนักศึกษามาฝึกงานในศูนย์ฯ เป็นจำนวนมาก เป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมให้กับแพทย์ นักวิจัยจากต่างประเทศอีกเป็นจำนวนมาก เช่น พม่า เวียตนาม ผลงานของกลุ่มวิจัยได้ดำเนินการมาตลอดระยะเวลา 3 ปีครึ่ง ได้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม ภาระกิจของกลุ่มวิจัยยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องต่อไป The research team is composed of Professor Yong Poovorawan, and more than 50 faculty staff from Faculty of Medicine, Faculty of Veterinary and Faculty of Science, Chulalongkorn University, Faculty of Veterinary and Faculty of Engineering, Kasetsart University, Faculty of Veterinary, Mahidol University, Faculty of Medicine, Srinakharinwirot University, Faculty of Medicine, Chiangmai University and Department of Livestock Development, Ministry of Agriculture and Cooperatives. Research has been effectively conducted under team collaboration for more than three years. Research topics 1. Molecular virology of viral hepatitis and clinical correlation. 2. Molecular Virology of important and emerging virus in Thailand 3. Molecular biology of Medicine Research goals 1. To build on new basic scientific knowledge 2. To develop and support young scientists, staff, undergraduate, MS and Ph.D. students 3. To expand research collaboration network nationally and internationally Research outputs The team has continuously received research funding since 1998. The works have been published in international and national journals. Nearly 100 publications are in journals available in PUBMED database. Ten publications are in journals with impact factor more than 5. The total sum impact factor for team publications is 145 During three and a half years, publications from our team have been cited more than 500 times according to ISI database. Besides viruses causing hepatitis, the team has started working on avian influenza virus in 2004 and we can published more than 25 articles in this area. Our publications on this virus have been cited more than 200 times. Contributions to public health Knowledge and information gained from our research has been released and shared to public and health care organizations regularly. Especially, new and useful information on avian influenza virus has been continuously shared and broadcasted on various national media and Reuter. Research awards - Outstanding National Teacher Award 2004. Thailand National University Teacher Association - The award of the best rearch work 2006. “Avian Influenza in Thailand” National Research Council of Thailand (NRCT) - The Pediatric award for the pediatrician “Emiritus Prof. Prasong Tuchinda” Siriraj Hospital Mahidol University, 2006 - Outstanding Researcher of Chulalongkorn Medical Alumni Association 2007 Human resource development In addition to publication and new knowledge generation, one of the important goals of our team is the researcher and teacher development. Many MS and Ph.D. students have pursued their degrees under supervision of our research team. A Ph.D. and 12 MS students have already graduated. Currently, there are two MSc. and 7 Ph.D. candidates with good academic performance and some will graduate in the near future. In addition, the laboratories are visited for training by undergraduate students, medical students, doctors and researchers from inside and outside the country every year. Certainly, research productivity has brought the staff academic promotion and recognition which encourages the team to further contribute to research and student development. The team has continued doing research and accomplished all of our goals. Continuing support to our group will further encourage us to pursue our goals especially in providing new useful information for health care improvements and in the new researcher and teacher development.

บรรณานุกรม :
ยง ภู่วรวรรณ . (2551). 1) อณูชีววิทยาของไวรัสตับอักเสบและความสัมพันธ์ทางคลินิก 2) อณูชีววิทยาของไวรัสที่สำคัญและอุบัติใหม่ในประเทศไทย 3) อณูชีววิทยาทางการแพทย์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ยง ภู่วรวรรณ . 2551. "1) อณูชีววิทยาของไวรัสตับอักเสบและความสัมพันธ์ทางคลินิก 2) อณูชีววิทยาของไวรัสที่สำคัญและอุบัติใหม่ในประเทศไทย 3) อณูชีววิทยาทางการแพทย์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ยง ภู่วรวรรณ . "1) อณูชีววิทยาของไวรัสตับอักเสบและความสัมพันธ์ทางคลินิก 2) อณูชีววิทยาของไวรัสที่สำคัญและอุบัติใหม่ในประเทศไทย 3) อณูชีววิทยาทางการแพทย์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551. Print.
ยง ภู่วรวรรณ . 1) อณูชีววิทยาของไวรัสตับอักเสบและความสัมพันธ์ทางคลินิก 2) อณูชีววิทยาของไวรัสที่สำคัญและอุบัติใหม่ในประเทศไทย 3) อณูชีววิทยาทางการแพทย์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2551.