ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาหลักการพื้นฐานและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเมมเบรนในอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาหลักการพื้นฐานและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเมมเบรนในอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
นักวิจัย : รัตนา จิระรัตนานนท์
คำค้น : Membrane bioreactor , Membrane contactor , Membrane modification , Membrane technology , Nanofiltration , การดัดแปรเมมเบรน , นาโนฟิลเตรชัน , เครื่องปฏิกรณ์เมมเบรน , เทคโนโลยีเมมเบรน , เมมเบรนคอนแทคเตอร์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RTA5080014 , http://research.trf.or.th/node/4659
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์หลักของโครงการวิจัยนี้คือเพื่อศึกษาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเมมเบรนเพื่อแก้ปัญหาอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของกระบวนการเมมเบรน การศึกษาวิจัยของโครงการนี้แบ่งเป็น 4 โครงการย่อย โครงการที่ 1 ศึกษากระบวนการเมมเบรนคอนแทคเตอร์ ซึ่งแบ่งออกเป็นกระบวนการดูดกลืนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์, การใช้โอโซนเพื่อบำบัดน้ำสีย้อม และกระบวนการกลั่นแบบออสโมติกเพื่อลดปริมาณของแอลกอฮอล์ในเบียร์ โครงการที่ 2 วิจัยเรื่องการนำระบบนาโนฟิลเตรชันมาใช้ในการบำบัดน้ำที่ปนเปื้อนด้วยสารอินทรีย์ธรรมชาติและอิออนโลหะ โครงการที่ 3 ศึกษาวิจัยเรื่องการปรับสถาพเมมเบรนเพื่อลดการเกิดฟาวลิงของโปรตีนและเพื่อลดการสูญเสียการให้กลิ่นรส โครงการสุดท้ายเป็นการประยุกต์ใช้ระบบ MBR (Membrane Bioreactor) เพื่อการบำบัดน้ำทิ้งที่ปนเปื้อนฟอร์มอลดีไฮด์ ผลการวิจัยได้มีการเผยแพร่โดยการจัดสัมมนาทางวิชาการ 3 ครั้ง และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่มีการตรวจสอบผลงานอย่างเข้มข้น 15 บทความ นอกจากนี้ยังมีบัณฑิตที่จบการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก รวม 12 คน ผลงานวิจัยบางส่วนได้รับความสนใจจากบริษัทเอกชนในการทำวิจัยต่อ ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าทางโครงการได้บรรลุเป้าประสงค์ในระดับที่น่าพอใจ The main objective of this research project was to study and apply membrane technology for solving industrial and environment problems using the advantages of the membrane processes. The study covered fundamental aspects and applications and was divided into 4 sub – projects. The first sub – project involved membrane contacting processes which included carbondioxide absorption process, ozonation for treatment of dye solution, and osmotic distillation process for reducing alcohol concentration in wine. The second project studied the application of nanofiltration process for treatment of water containing natural organic matter (NOM) and metal ions. Sub – project 3 concentrated on membrane modification for reducing protein fouling and loss of aroma compounds. The last sub – project applied the membrane bioreactor (MBR) for treatment of water contaminated with formaldehyde. The results of this research were disseminated through organization of 3 academic seminars and also led to 15 publications in international peer review journals. In addition, 3 Ph.D graduates and 9 master’s degree graduates were also produced. Part of the research results has attracted the interest of the private sector resulting in extension of the research project. In conclusion, the achievement of this research project is satisfactory.

บรรณานุกรม :
รัตนา จิระรัตนานนท์ . (2554). การศึกษาหลักการพื้นฐานและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเมมเบรนในอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
รัตนา จิระรัตนานนท์ . 2554. "การศึกษาหลักการพื้นฐานและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเมมเบรนในอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
รัตนา จิระรัตนานนท์ . "การศึกษาหลักการพื้นฐานและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเมมเบรนในอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554. Print.
รัตนา จิระรัตนานนท์ . การศึกษาหลักการพื้นฐานและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเมมเบรนในอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2554.