ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการใช้โพรพิลีนไกลคอลต่อขบวนการสร้างกลูโคสในตับโค

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการใช้โพรพิลีนไกลคอลต่อขบวนการสร้างกลูโคสในตับโค
นักวิจัย : ธีระ รักความสุข
คำค้น : dairy cow , fatty liver , gluconeogenesis , propylene glycol , การสะสมไขมันในตับ , ขบวนการสร้างกลูโคส , โคนม , โพรไพลีนไกลคอล
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=TRG4580002 , http://research.trf.or.th/node/4621
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาผลของการป้อนโพรไพลีนไกลคอลในช่วงระยะคลอดต่อการเกิดภาวการณ์สะสมของไขมันและขบวนการสร้างกลูโคสในตับโค คัดเลือดแม่โคโฮลสไตน์ ฟรีเชี่ยน จำนวน 23 ตัว โดยแบ่งแม่โคออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุมจำนวน 9 ตัว และกลุ่มทดสอบจำนวน 14 ตัวซึ่งได้รับโพรไพลีนไกลคอลในขนาด 400 มิลลิลิตรต่อตัวต่อวัน เริ่มตั้งแต่ 7 (6 ? 4) วันก่อนกำหนดคลอดจนถึง 7 วันหลังคลอด เก็บตัวอย่างเลือดและตับของแม่โคทุกตัวที่ 1 สัปดาห์ก่อนคลอด และ 2 และ 4 สัปดาห์หลังคลอด ตัวอย่างเลือดนำไปตรวจหาความเข้มข้นของกลูโคส กรดไขมันอิสระ เบต้าไฮดรอกซี่บิวไทเรต คลอเลสเตอรอล ตัวอย่างตับนำไปตรวจหาความเข้มข้นของไตรเอซิลกลีเซอรอล ไกลโคเจน และการทำงานของเอ็นไซม์ฟรุคโตส 1,6 บิสฟอสฟาเตส และทำการบันทึกปริมาณน้ำนมรายตัวของแม่โคทุกตัว เมื่อเปรียบเทียบกับความเข้มข้นของกลูโคสก่อนคลอดพบว่าความเข้มข้นของกลูโคสภายหลังคลอดโคทั้ง 2 กลุ่มลดลง แต่ไม่ปรากฏความแตกต่างของความเข้มข้นของกลูโคสระหว่างกลุ่ม ความเข้มข้นของกรดไขมันอิสระก่อนคลอดของโคทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน ภายหลังคลอดความเข้มข้นของกรดไขมันอิสระในโคกลุ่มควบคุมเพิ่มขึ้น 239% ส่วนในกลุ่มทดสอบเพิ่มขึ้น 118 % และกลุ่มควบคุมมีความเข้มข้นสูงกว่ากลุ่มทดสอบทั้งที่ 2 และ 4 สัปดาห์หลังคลอด สำหรับความเข้มข้นของเบต้าไฮดรอกซี่บิวไทเรต ไม่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มที่ 1 สัปดาห์ก่อนคลอด แต่ที่ 2 สัปดาห์หลังคลอดความเข้มข้นในกลุ่มควบคุมสูงกว่าในกลุ่มทดสอบ ตลอดช่วงการเก็บตัวอย่าง ความเข้มข้นของคลอเลสเตอรอลไม่มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม อย่างไรก็ตามความเข้มข้นที่ 4 สัปดาห์หลังคลอดของทั้ง 2 กลุ่มจะสูงกว่าความเข้มข้นที่ 1 สัปดาห์ก่อนคลอดและที่ 2 สัปดาห์หลังคลอด ผลความเข้มข้นของไตรเอซิลกลีเซอรอลในตับพบว่า ที่ 1 สัปดาห์ก่อนคลอดความเข้มข้นของทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน แต่ความเข้มข้นในกลุ่มควบคุมเพิ่มขึ้น 245% ที่ 2 สัปดาห์หลังคลอดขณะที่ ในกลุ่มทดสอบเพิ่มขึ้น 125% และความเข้มข้นในกลุ่มควบคุมสูงกว่ากลุ่มทดสอบทั้งที่ 2 และ 4 สัปดาห์หลังคลอด ความเข้มข้นของไกลโคเจนไม่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มทั้งที่ 1 สัปดาห์ก่อนคลอด และ 2 หรือ 4 สัปดาห์หลังคลอด นอกจากนี้การทำงานของเอ็นไซม์ฟรุคโตส 1,6 บิสฟอสฟาเตส ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างก่อนและหลังคลอด และไม่พบความแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม โคทั้ง 2 กลุ่มมีผลผลิตน้ำนมในช่วง 30 วันหลังคลอดไม่แตกต่างกัน โดยปริมาณน้ำนมเฉลี่ยเท่ากับ 29.1 ? 5.3 และ 30.2 ? 4.1 กิโลกรัมต่อตัวต่อวันสำหรับกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดสอบตามลำดับ ผลการศึกษาในครั้งนี้กล่าวได้ว่า การป้อนโพรไพลีนไกลคอลให้แก่แม่โคในขนาด 400 มิลลิลิตรต่อตัวต่อวัน สามารถช่วยลดปัญหาพลังงานขาดสมดุลให้แก่แม่โคซึ่งจะทำให้แม่โคมีการสลายไขมันน้อยลง ส่งผลให้แม่โคมีการสะสมของไขมันในตับลดลง แม้ว่าโพรไพลีนไกลคอลจะไม่ได้มีส่วนช่วยให้การทำงานของเอ็นไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกลูโคสในตับโคเพิ่มขึ้น แต่อาจกล่าวได้ว่าการเพิ่มโพรพิออเนตในกระเพาะรูเมนโดยการใช้โพรไพลีนไกลคอลทำให้ระดับอินซูลินสูงขึ้นและส่งผลต่อการยับยั้งการสลายไขมันจากเนื้อเยื่อไขมัน ดังนั้นการใช้โพรไพลีนไกลคอลป้อนให้แก่แม่โคในช่วง 7 วันก่อนคลอดถึง 7 วันหลังคลอดจะช่วยลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสะสมของไขมันในตับและจะทำให้ประสิทธิภาพการผลิตของโคนมระยะหลังคลอดดีขึ้น Twenty-three Holstein Frlesian cows were randomly allocated into 2 groups; a control group of 9 cows and a treated group of 13 cows that were drenched with 400 ml of propylene glycol once daily from 7 (6?4) days before anticipated calving date untill 7 days after calving. At -1, 2, and 4 wk from parturition, blood samples were collected from all cows for determination of serum glucose, non-esterified fatty acid, ?-hydroxybutyrate, and total cholesterol concentrations; and biopsied liver samples were collected from all cows for determination of triacylglycerol and glycogen concentrations. At all intervals, hepatic fructose 1, 6 bisphosphatase activities were also measured. Milk yields were recorded daily. Compared with the concentrations at -1 wk, serum glucose concentrations decreased sharply at 2 and 4 wk, and the concentrations did not differ between the two groups at all intervals. Serum non-esterified fatty acid concentrations did not differ between the two groups at -q wk, the concentrations at 2 wk incresded 269% and 118% for contral and trested groups, respectively. The concentrations were higher at 2 and 4 wk for control group than for treated group. Serum ?-hydroxybutyrate concentrations did not differ between the two groups at -1 wk, the concentrations increased after calving and were higher for control than for treat group at 2 wk. At all intervals, serum cholesterol concentrations did not differ between group, the concentrations were higher at 4 wk that -1 and 2 wk for both groups. Triacylglycerol concentrations in the liver increased 245% at 2 wk in the control group, but only 125% in the treated group. At -1 wk, hepatic triacylglycerol concentrations did not differ between the two groups; however, the concentrations were higher at 2 and 4 wk for the control group than for the treated group. Hepatic glycogen concentrations decreased at 2 wk when compared with the concentrations at -1 wk; however, the concentrations did not differ between the two groups at all intervals. Hepatic fructose 1, 6 bisphosphatase activities did not change throughout the experimental period in both groups, and the activities were similar in both groups at all intervals. Average 30-d milk yields were 29.1?5.3 and 30.2?4.1 kg/d for control and treated groups, respectively, and the milk yields did not differ between the two groups of cows. Our results indicated that dairy cows drenched with propylene glycol at a dosage of 400 ml/cow/day could improve negative energy balance and could alleviate a massive mobilization of fat, consequently lower triacylglycerol accumulation in the liver. Though propylene glycol did not seem to increase hepatic glucoenogenesis, it could be suggested that increased ruminal propionate by propylene glycol administration raises blood insulin concentrations, and this phenomena could inhibit lipolysis in adipose tissue. In conclusion, propylene glycol giving between 7 days before expected calving date and 7 days postpartum could be used in practices to alleviate fatty liver problems and their consequences in postparturient dairy cows.

บรรณานุกรม :
ธีระ รักความสุข . (2547). ผลของการใช้โพรพิลีนไกลคอลต่อขบวนการสร้างกลูโคสในตับโค.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ธีระ รักความสุข . 2547. "ผลของการใช้โพรพิลีนไกลคอลต่อขบวนการสร้างกลูโคสในตับโค".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ธีระ รักความสุข . "ผลของการใช้โพรพิลีนไกลคอลต่อขบวนการสร้างกลูโคสในตับโค."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547. Print.
ธีระ รักความสุข . ผลของการใช้โพรพิลีนไกลคอลต่อขบวนการสร้างกลูโคสในตับโค. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2547.