ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบชุดโครงการวิจัยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบชุดโครงการวิจัยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
นักวิจัย : อัจฉรา จันทร์ฉาย
คำค้น : ประเมิน , โซ่อุปทาน , โลจิสติกส์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5190009 , http://research.trf.or.th/node/4371
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จากการที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาชุดโครงการวิจัยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง ประสาน และเชื่อมโยงงานวิจัย รวมถึงแหล่งข้อมูลด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่สำคัญในประเทศไทย เพื่อเป็นองค์ความรู้สำหรับช่วยกำหนดนโยบาย พัฒนางานวิจัยด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน อีกทั้งเพื่อลดต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมไทย ซึ่งปัจจุบันมีโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจำนวน 11 โครงการ ดังนั้นเพื่อเป็นการติดตามผลลัพธ์และความเป็นไปอย่างต่อเนื่องของโครงการ จึงได้จัดทำโครงการติดตามผลลัพธ์และผลกระทบของชุดโครงการวิจัยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการดังนี้ 1. เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินชุดโครงการวิจัยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานทั้ง 11 โครงการ ติดตามพัฒนาการและความเป็นไปอย่างต่อเนื่องของโครงการว่าได้เกิดความก้าวหน้า และผลกระทบของการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในลักษณะต่าง ๆ 2. เพื่อทราบปัจจัยที่เป็นมูลเหตุจูงใจที่ทำให้เกิดความสนใจในการนำผลการวิจัยไปพัฒนาเพื่อเกิดการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 3. เพื่อสำรวจหาสาเหตุที่นำไปสู่ผลกระทบจากการดำเนินโครงการวิจัยในวงกว้าง 4. เพื่อหาข้อสรุปสำหรับคุณค่าหรือความคุ้มค่าจากการดำเนินโครงการ เพื่อเสนอแนะในการบริหารงานวิจัยและดำเนินการวิจัยในอนาคต

บรรณานุกรม :
อัจฉรา จันทร์ฉาย . (2553). โครงการการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบชุดโครงการวิจัยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อัจฉรา จันทร์ฉาย . 2553. "โครงการการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบชุดโครงการวิจัยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อัจฉรา จันทร์ฉาย . "โครงการการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบชุดโครงการวิจัยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553. Print.
อัจฉรา จันทร์ฉาย . โครงการการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบชุดโครงการวิจัยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2553.