ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความพร้อมและการปรับตัวของสาขาบริการโลจิสติกส์ของไทยต่อการเปิดเสรีการค้าบริการ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความพร้อมและการปรับตัวของสาขาบริการโลจิสติกส์ของไทยต่อการเปิดเสรีการค้าบริการ
นักวิจัย : ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์
คำค้น : Logistics , Provider Trade , Service , การค้า , บริการ , เสรี , โลจิสติกส์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5050009 , http://research.trf.or.th/node/4202
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รายงานการศึกษาฉบับนี้ประกอบไปด้วย 11 บทโดยบทที่ 1 จะนำเสนอสถานการณ์ปัญหาและเหตุผลของการศึกษาโครงการในครั้งนี้ รวมทั้งได้กำหนดขอบเขต เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา และเพื่อให้ผลการศึกษามีความเที่ยงตรงและมีความน่าเชื่อถือในบทที่ 2 จะแสดงกรอบแนวคิดและระเบียบวิธีการวิจัยที่นำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้การศึกษาครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยแนวทางการศึกษาครั้งนี้จะประยุกต์ใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ (อาทิ แบบสอบถาม เป็นต้น) และเชิงคุณภาพ (อาทิ การสัมภาษณ์และการจัดระดมความคิดเห็น เป็นต้น) ให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ให้บริการภายใต้กรอบขององค์กรการค้าโลกทั้ง 7 กลุ่มได้แก่ กลุ่มการขนส่งสินค้า กลุ่มการจัดเก็บสินค้าและกระจายสินค้ากลุ่มการขนส่งพัสดุและเอกสาร กลุ่มการบรรจุภัณฑ์และหีบห่อ กลุ่มการให้บริการพิธีการศุลกากร กลุ่มการให้บริการระบบสารสนเทศสำหรับ โลจิสติกส์ และกลุ่มตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้า อีกทั้งครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในทุกมิติ คือผู้ให้บริการ Logistics Service Providers) ผู้ใช้บริการ (Logistics Users) และหน่วยงานที่ควบคุมหรือกำกับดูแล (Regulators) บทที่ 3 จะเป็นการศึกษาวิเคราะห์และประเมินภาพรวมของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในระดับโลกและระดับภูมิภาค ทั้งนี้แต่ละประเทศมีการให้ความหมายและขอบเขตของคำว่าโลจิสติกส์ต่างกัน ทำให้การเจรจาการค้าระหว่างประเทศแต่ละครั้งประสบกับปัญหาของความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและแตกต่างกัน ดังนั้นการศึกษาในบทนี้จะได้ทำการตรวจสอบความหมายของโลจิสติกส์และกิจกรรมต่างๆ ภายใต้บริบทของการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังได้ทำการศึกษาแนวทางการเปิดเสรีการค้าบริการโลจิสติกส์ของประเทศต่างๆ ที่เคยทำหรือกำลังเจรจากับประเทศคู่ค้าเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดท่าทีและพัฒนากลยุทธ์ในการเจรจา รวมทั้งกำหนดนโยบายเพื่อลดผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น บทที่ 4 จะให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์และการประเมินอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของไทยโดยได้ประยุกต์ใช้กรอบขององค์กรการค้าโลกที่กำหนดขอบเขตของกิจกรรมโลจิสติกส์ไว้ 7 กลุ่มหลัก ประเด็นคำถามคือ ทำไมต้องใช้กรอบขององค์กรการค้าโลก เนื่องจากประเทศต่างๆ ล้วนเป็นสมาชิกขององค์กรการค้าโลกซึ่งจะยึดถือกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กรการค้าโลก ดังนั้นเมื่อมีการเจรจาหรือจัดตั้งเขตการค้าเสรีแล้ว แต่ละประเทศก็จะหากรอบหรือขอบเขตในการเจรจาระหว่างประเทศคู่ค้า ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องของไทยทั้งนักเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ผู้กำหนดนโยบายและองค์กรที่จะใช้ผลการศึกษาครั้งนี้ในทางปฏิบัติหรือต่อยอดก็สามารถกระทำ ได้อย่างสัมฤทธิผล ทั้งนี้ผลการศึกษาในบทนี้ได้ศึกษาภาพรวมของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของไทย รวมทั้งทบทวนนโยบายและกฏระเบียบข้อบังคับที่จะส่งเสริมและสนับสนุนหรืออาจจะกีดขวางการเติบโตและการพัฒนาของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ บทที่ 5 เป็นการนำเสนอภาพรวมของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของไทยทั้ง 7 กลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านรายงานได้ทราบและเข้าใจภาพรวมของสถานการณ์และขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของไทย รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งกฏหมายและกฏระเบียบข้อบังคับที่เกิดขึ้นในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ให้บริการโลจิสติกส์ บทที่ 6 จะเป็นการประเมินศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของไทย รวมทั้งประเมินความเห็นและทัศนคติของผู้ใช้บริการโลจิสติกส์และหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของไทยที่มีต่อความพร้อมและความสามารถในการปรับตัวของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของไทยเมื่อมีการเปิดเสรีการค้าบริการสาขาโลจิสติกส์ บทที่ 7 จะเป็นการนำเสนอผลการสำรวจความเห็นและทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างทั้งผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ผู้ใช้บริการโลจิสติกส์และหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ให้บริการโลจิสติกส์เกี่ยวกับความพร้อมและความสามารถในการแข่งขันและการปรับตัวของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของไทย ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้หน่วยงานที่กำกับดูแลและผู้ให้บริการโลจิสติกส์สามารถนำผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดท่าที แนวทางและกลยุทธ์เพื่อลดผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายหลังการเปิดเสรีการค้าบริการ รวมทั้งแสวงหาโอกาสจากการที่ลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศระหว่างประเทศคู่ค้า บทที่ 8 จะเป็นการวิเคราะห์และการอภิปรายผลการศึกษา เนื่องจากในบทที่ 7 คณะผู้วิจัยต้องการนำเสนอเฉพาะผลการสำรวจหรือข้อเท็จจริงของกลุ่มเป้าหมายทั้ง 7 กลุ่มเท่านั้น ส่วนการแสดงความคิดเห็นหรือบทวิเคราะห์ของคณะผู้วิจัยได้แยกออกมาอยู่ในบทที่ 8 เพื่อให้ผู้ศึกษารายงานฉบับนี้สามารถแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นของผู้วิจัยออกจากกัน บทที่ 9 เป็นการศึกษาผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าบริการสาขาโลจิสติกส์ที่มีต่อเศรษฐกิจไทย ซึ่งจะมีประโยชน์ในการให้ความรู้ความเข้าใจถึงผลของการดำเนินนโยบายการเปิดเสรีที่จะมีต่อเศรษฐกิจโดยรวมและภาคธุรกิจต่างๆ ที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจดังกล่าว ทั้งนี้การทบทวนวรรณกรรมพบว่า บทความเรื่องการศึกษาถึงผลกระทบของการเปิดเสรีด้าน Logistics ต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศในปัจจุบันยังมีไม่มากนัก การศึกษาในบทนี้ได้ศึกษาผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจไทยโดยประยุกต์ใช้แบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคแบบดุลยภาพทั่วไป (Computable General Equilibrium Model, CGE) บทที่ 10 จะเป็นการวิเคราะห์และประเมินจุดอ่อนจุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของไทยเมื่อเทียบกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์จากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศพัฒนาแล้ว รวมทั้งได้ทำการประเมินตำแหน่งทางการแข่งขันของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของไทยเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์จากต่างประเทศเมื่อมีการเปิดเสรีการค้าบริการสาขาโลจิสติกส์ นอกจากนี้ยังได้ทำการประเมินประโยชน์และผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับเมื่อมีการเปิดเสรีบริการโลจิสติกส์ ส่วนบทที่ 11 ได้นำเสนอกลยุทธ์และแนวทางในการเปิดเสรีการค้าบริการโลจิสติกส์ โดยแนวทางดังกล่าวจะมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์กับฝ่ายไทยมากที่สุดและลดผลกระทบทั้งทางด้านบวกและด้านลบที่คาดว่าจะเกิดกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ผู้ใช้บริการโลจิสติกส์และหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของไทย

บรรณานุกรม :
ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ . (2553). การศึกษาความพร้อมและการปรับตัวของสาขาบริการโลจิสติกส์ของไทยต่อการเปิดเสรีการค้าบริการ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ . 2553. "การศึกษาความพร้อมและการปรับตัวของสาขาบริการโลจิสติกส์ของไทยต่อการเปิดเสรีการค้าบริการ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ . "การศึกษาความพร้อมและการปรับตัวของสาขาบริการโลจิสติกส์ของไทยต่อการเปิดเสรีการค้าบริการ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553. Print.
ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ . การศึกษาความพร้อมและการปรับตัวของสาขาบริการโลจิสติกส์ของไทยต่อการเปิดเสรีการค้าบริการ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2553.