ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเรียนรู้อย่างนักวิทยาศาสตร์กับสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเรียนรู้อย่างนักวิทยาศาสตร์กับสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
นักวิจัย : ฐากูร เกิดแก้ว
คำค้น : Automated weather station Weather Climate , ภูมิอากาศ , ลมฟ้าอากาศ , สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4730023 , http://research.trf.or.th/node/3605
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เพื่อฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างครบวงจรให้แก่ครูและนักเรียน โดยการศึกษาข้อมูล อากาศจากสถานีตรวจอากาศ 8 แห่ง ที่ติดตั้งไว้ทั่วประเทศได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี กาญจนบุรี สระบุรี นครราชสีมา เชียงใหม่ ทุ่งสง และนครศรีธรรมราช ข้อมูลทั้งหมดถูกรวบรวมให้บริการบนเว็บไซต์ www.lesaproject.com และจัดให้มีค่ายวิทยาศาสตร์จำนวน 3 ครั้งๆ ละ 4 วัน 3 คืน ในระหว่างปีการ ศึกษา 2547 โดยจำลองสถานะการณ์ของนักวิทยาศาสตร์จริง ฝึกฝนทักษะในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อ มูลด้วยซอฟต์แวร์ ตลอดจนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปเอกสารวิจัยและโปสเตอร์ รวมทั้งการตี พิมพ์ผลงานในรูปเอกสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journal) ผลสำเร็จของโครงการทำให้เกิดนัก วิจัยรุ่นเยาว์จำนวน 62 คน ครูที่ปรึกษา 33 คน จาก 19 โรงเรียน มีผลงานวิจัยของนักเรียนจำนวน 26 ฉบับ เนื่องจาก LESA WS เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของครูและนักเรียนจากทั่วประเทศในการทำงาน วิจัยโดยใช้ข้อมูลอากาศจริง จึงเป็นการเปิดมิติใหม่ในวงการศึกษาไทย ครูและนักเรียนต่างโรงเรียนช่วย เหลือเกื้อกูลแลกเปลี่ยนข้อมูลและมิตรภาพ ทำให้เกิดองค์ความรู้ทางด้านภูมิอากาศในท้องถิ่นและระหว่าง ภูมิภาค อีกทั้งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ เช่น โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน ไทย – นิวซีแลนด์ และ NASA CloudSat Education Network The main purpose is to increase the ability of the participants to complete a circle of scientific procedure by studying weather data which can be acquired from eight weather stations around the country. All the data is gathered and is placed on the LESA website www.lesaproject.com. In 2004, three scientific camps were set up. The participants, students and teachers, were trained to collect data, analyze them by using computer software, and present their academic reports on posters and research documents as well as on electronic journals. At the end of the project, sixty-two young scientists, thirty-three teachers from nineteen schools had been trained and twenty-six research documents were written. Moreover, since the application of the data came from different parts of the country, the participants understood not only their own climate but also that of others. This creates a cooperation among the students and teachers around the country which is the new educational dimension in Thai society. Above all, it is the beginning of an international cooperation namely: The Thai – New Zealand exchange students program, and the NASA CloudSat Education Network.

บรรณานุกรม :
ฐากูร เกิดแก้ว . (2549). การเรียนรู้อย่างนักวิทยาศาสตร์กับสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ฐากูร เกิดแก้ว . 2549. "การเรียนรู้อย่างนักวิทยาศาสตร์กับสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ฐากูร เกิดแก้ว . "การเรียนรู้อย่างนักวิทยาศาสตร์กับสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549. Print.
ฐากูร เกิดแก้ว . การเรียนรู้อย่างนักวิทยาศาสตร์กับสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2549.