ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบทางสุขภาพจากธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษ์สึนามิ : กรณีศึกษาชุมชนบ้านบางสัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบทางสุขภาพจากธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษ์สึนามิ : กรณีศึกษาชุมชนบ้านบางสัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
นักวิจัย : แสงอรุณ อิสระมาลัย , Saengarun Isaramalai , ภัทราภรณ์ กฤษณะพันธ์ , Phatrapron Khisanaphan , มหาวิทยาลัยสงชลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์ , Prince of Songkla University. Faculty of Nursing
คำค้น : Healthy public policy , Environmental Health , Phangnga , นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ , อนามัยสิ่งแวดล้อม , พังงา , ปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ (Social Determinants of Health: SDH) , คลื่นยักษ์สึนามิ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : DOWNLOAD FULLTEXT[THAI]/fullt/res/hs1345.zip , http://hdl.handle.net/11228/2025 , WA754 ส966ผ 2550 , 48ข029-2
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : th
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เครือข่ายภาคใต้

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่บริเวณเกาะสุมาตรา ในประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ส่งผลให้บริเวณชายฝั่งอันดามันของประเทศไทย เกิดคลื่นยักษ์พัดน้ำทะเลเข้าฝั่ง ทําให้ 6 จังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทยได้รับความเสียหายอย่างมาก ผลกระทบจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิส่งผลให้ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจํานวนมากเสียชีวิต สูญหายและบาดเจ็บในพื้นที่ดังกล่าวอีกทั้งที่อยู่อาศัยธุรกิจแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความเสียหายเป็นมูลค่ากว่า 40, 000 ล้านบาท ซึ่งต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูให้กลับมาในสภาพเดิมโดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณจังหวัดพังงา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กําลังได้รับการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของภาคใต้ เหตุการณ์คลื่นยักษ์พัดถล่มทําให้เกิดการสูญเสียชีวิตกว่า 4, 213 ราย ทั้งทรัพย์สิน บ้านเรือน และสถานประกอบการเสียหายเป็นจํานวนมาก ชุมชนบ้านบางสัก ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา จึงเป็นชุมชนหนึ่งที่ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการเกิดคลื่นยักษ์ในครั้งนี้ เป็นผลให้บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย สถานที่ท่องเที่ยว ที่พักตากอากาศหรือรีสอร์ทแถบบริเวณชายหาดส่วนใหญ่ได้รับความเสียหาย ภายหลังเกิดเหตุการณ์ประชาชนจํานวนมากจึงไร้ที่อยู่อาศัย ที่ทํากิน และไร้อาชีพ บางครัวเรือนต้องสูญเสียสมาชิกในครอบครัว ทําให้ไม่สามารถดําเนินชีวิตต่อไปได้ตามปกติ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพซึ่งครอบคลุมมิติสุขภาพทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่ ด้านกาย จิต สังคมและจิตวิญญาณ ภายหลังการเกิดคลื่นยักษ์สึนามิ จึงเป็นเครื่องมือในการประเมินปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยทั้งในระยะสั้นและยาว อันจะสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่ให้สามารถฟื้นคืนสภาพจากความสูญเสียต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจสามารถนําไปใช้ในการจัดทําแผนพัฒนาพื้นที่ประสบภัยเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
แสงอรุณ อิสระมาลัย , Saengarun Isaramalai , ภัทราภรณ์ กฤษณะพันธ์ , Phatrapron Khisanaphan , มหาวิทยาลัยสงชลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์ , Prince of Songkla University. Faculty of Nursing . (2550). ผลกระทบทางสุขภาพจากธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษ์สึนามิ : กรณีศึกษาชุมชนบ้านบางสัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
แสงอรุณ อิสระมาลัย , Saengarun Isaramalai , ภัทราภรณ์ กฤษณะพันธ์ , Phatrapron Khisanaphan , มหาวิทยาลัยสงชลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์ , Prince of Songkla University. Faculty of Nursing . 2550. "ผลกระทบทางสุขภาพจากธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษ์สึนามิ : กรณีศึกษาชุมชนบ้านบางสัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
แสงอรุณ อิสระมาลัย , Saengarun Isaramalai , ภัทราภรณ์ กฤษณะพันธ์ , Phatrapron Khisanaphan , มหาวิทยาลัยสงชลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์ , Prince of Songkla University. Faculty of Nursing . "ผลกระทบทางสุขภาพจากธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษ์สึนามิ : กรณีศึกษาชุมชนบ้านบางสัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550. Print.
แสงอรุณ อิสระมาลัย , Saengarun Isaramalai , ภัทราภรณ์ กฤษณะพันธ์ , Phatrapron Khisanaphan , มหาวิทยาลัยสงชลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์ , Prince of Songkla University. Faculty of Nursing . ผลกระทบทางสุขภาพจากธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษ์สึนามิ : กรณีศึกษาชุมชนบ้านบางสัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2550.