ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของระดับโปรตีน และพลังงานในสูตรอาหารผสมเสร็จที่มีต่อสมรรถนะการให้ผลผลิตเนื้อคุณภาพสูง ของโคลูกผสมแองกัสเพศผู้ตอนช่วงขุนระยะสุดท้าย

หน่วยงาน กรมปศุสัตว์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของระดับโปรตีน และพลังงานในสูตรอาหารผสมเสร็จที่มีต่อสมรรถนะการให้ผลผลิตเนื้อคุณภาพสูง ของโคลูกผสมแองกัสเพศผู้ตอนช่วงขุนระยะสุดท้าย
นักวิจัย : วิทยา สุมามาลย์
คำค้น : โคลูกผสมแองกัส , โปรตีน , พลังงาน อคุณภาพเนื้อ , ไขมันแทรกเนื้อ , ช่วงขุนระยะสุดท้าย
หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารของโคลูกผสมแองกัสช่วงขุนระยะสุดท้ายที่มีต่อสมรรถนะการให้ผลผลิตเนื้อคุณภาพสูง คุณภาพซาก และต้นทุนการผลิต โดยใช้โคลูกผสมแองกัสสายเลือด 50 เปอร์เซ็นต์ เพศผู้ตอน อายุเฉลี่ย 21 เดือน น้ำหนักเฉลี่ย 511.9 กิโลกรัม จำนวน 20 ตัว วางแผนการทดลองแบบ 2x2 factorial in Randomized Complete Block Design โดยมีปัจจัยที่ 1 คือ ระดับโปรตีนหยาบในอาหาร 2 ระดับ (12 และ 10 เปอร์เซ็นต์) และปัจจัยที่ 2 คือ ระดับโภชนะที่ย่อยได้รวมในอาหาร 2 ระดับ (70 และ 75 เปอร์เซ็นต์) รวม 4 Treatment combination มี 5 ซ้ำ แบ่งตามขนาดและน้ำหนักตัว ระยะเวลาทดลอง 180 วัน ดำเนินการทดลองที่สถานีพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2558 ผลการทดลอง พบว่า ไม่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างระดับโปรตีนและระดับโภชนะที่ย่อยได้รวมต่อการขุนระยะสุดท้ายของโคลูกผสมแองกัสเพศผู้ตอนทั้ง 4 กลุ่ม ในด้านสมรรถนะการให้ผลผลิต คุณภาพซาก และต้นทุนการผลิต (p>0.05) โดยเมื่อสิ้นสุดการทดลอง โคมีน้ำหนักตัวเฉลี่ย 646.74 กิโลกรัม มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย 0.749 กิโลกรัมต่อวัน โคกินอาหารได้เฉลี่ย 10.48 กิโลกรัมต่อวัน มีประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเฉลี่ย 15.08 คิดเป็นต้นทุนค่าอาหารวันละ 70.01 บาทต่อตัว หรือ 100.26 บาทต่อการเพิ่มน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม เมื่อนำโคไปศึกษาซากพบว่า โคมีเปอร์เซ็นต์ซากอุ่นเฉลี่ย 57.39 เปอร์เซ็นต์ มีเกรดไขมันแทรกเนื้อเฉลี่ย 3.21 สามารถขายซากได้เฉลี่ยตัวละ 76,762.85 บาท ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยตัวละ 30,888.16 บาท หรือเดือนละ 5,148.03 บาทต่อตัว สำหรับปัจจัยด้านระดับโปรตีน พบว่า มีผลต่อโคกลุ่มที่ขุนด้วยอาหารที่มีโปรตีน 12 เปอร์เซ็นต์ได้รับปริมาณโปรตีนหยาบมากกว่าโคกลุ่มที่ขุนด้วยอาหารที่มีโปรตีน 10 เปอร์เซ็นต์ อย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) (1.33 และ 1.14 กิโลกรัมต่อวัน ตามลำดับ) ทำให้มีเปอร์เซ็นต์ซากสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) (58.11 และ 56.67 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ) และทำให้ได้รับผลตอบแทนสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) (33,909.13 และ 27,867.19 บาทต่อตัว หรือ 5,651.52 และ 4,644.53 บาทต่อเดือน ตามลำดับ) ส่วนปัจจัยด้านระดับโภชนะที่ย่อยได้รวม พบว่า มีผลต่อโคกลุ่มที่ขุนด้วยอาหารที่มีโภชนะที่ย่อยได้รวม 70 เปอร์เซ็นต์ ทำให้มีต้นทุนค่าอาหารที่กินต่อวันถูกกว่าโคกลุ่มที่ขุนด้วยอาหารที่มีโภชนะที่ย่อยได้รวม 75 เปอร์เซ็นต์ อย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) (65.42 และ 74.60 บาทต่อวัน ตามลำดับ) และเมื่อคิดเป็นต้นทุนค่าอาหารตลอดการทดลองถูกกว่าอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) เช่นกัน (11,775.08 และ 13,427.70 บาทต่อตัว ตามลำดับ) ดังนั้นสูตรอาหารที่ใช้ในการขุนโคลูกผสมแองกัสเพศผู้ตอนระยะสุดท้ายจึงควรมีระดับโปรตีนหยาบ 12 เปอร์เซ็นต์ และมีระดับโภชนะที่ย่อยได้รวม 70 เปอร์เซ็นต์

บรรณานุกรม :
วิทยา สุมามาลย์ . (2559). ผลของระดับโปรตีน และพลังงานในสูตรอาหารผสมเสร็จที่มีต่อสมรรถนะการให้ผลผลิตเนื้อคุณภาพสูง ของโคลูกผสมแองกัสเพศผู้ตอนช่วงขุนระยะสุดท้าย.
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์.
วิทยา สุมามาลย์ . 2559. "ผลของระดับโปรตีน และพลังงานในสูตรอาหารผสมเสร็จที่มีต่อสมรรถนะการให้ผลผลิตเนื้อคุณภาพสูง ของโคลูกผสมแองกัสเพศผู้ตอนช่วงขุนระยะสุดท้าย".
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์.
วิทยา สุมามาลย์ . "ผลของระดับโปรตีน และพลังงานในสูตรอาหารผสมเสร็จที่มีต่อสมรรถนะการให้ผลผลิตเนื้อคุณภาพสูง ของโคลูกผสมแองกัสเพศผู้ตอนช่วงขุนระยะสุดท้าย."
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์, 2559. Print.
วิทยา สุมามาลย์ . ผลของระดับโปรตีน และพลังงานในสูตรอาหารผสมเสร็จที่มีต่อสมรรถนะการให้ผลผลิตเนื้อคุณภาพสูง ของโคลูกผสมแองกัสเพศผู้ตอนช่วงขุนระยะสุดท้าย. กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์; 2559.