ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมการเลี้ยงหมูหลุม ของเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

หน่วยงาน กรมปศุสัตว์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมการเลี้ยงหมูหลุม ของเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
นักวิจัย : สิริวัฒน์ กล่อมปัญญา , ประสิทธิ์ ศรีส่อ , บัญชา สืบสีมา
คำค้น : หมูหลุม , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพการเลี้ยงหมูหลุม 2) ทราบรูปแบบที่เหมาะสม การเลี้ยงหมูหลุม 3) ปัญหาอุปสรรคในการเลี้ยงหมูหลุม ของเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ศึกษากลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่เลี้ยงหมูหลุม จ านวน 110 ราย เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบ สัมภาษณ์ในระหว่างเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2558 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป อธิบายผล การศึกษา ใช้ค่าสถิติ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด สามารถสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะดังนี้ เกษตรกรผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากร้อยละ 50.9 เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 49.08 ปี การศึกษาส่วนมากร้อยละ 26.4 เรียนจบชั้นประถมศึกษาตอนปลาย มีพื้นที่ท าการเกษตรที่มีเอกสารสิทธิ์ รวมเฉลี่ย 18.55 ไร่ต่อราย มีพื้นที่เลี้ยงปศุสัตว์ เฉลี่ย 0.98 ไร่ต่อราย และร้อยละ 64.5 มีรูปแบบท า การเกษตรแบบผสมผสาน มีจ านวนแรงงานในครอบครัวท าการเกษตร เฉลี่ย 2.03 รายต่อครอบครัว เกษตรกรร้อยละ 90.0 จะเลี้ยงสุกรพันธุ์เพื่อการค้า รองลงมาเลี้ยงสุกรลูกผสมพื้นเมือง และพันธุ์พื้นเมือง ส าหรับการตัดสินใจเลือกเลี้ยงพันธุ์สุกร ร้อยละ 87.3 เลือกพันธุ์สุกรตามความต้องการของตลาด เกษตรกร ร้อยละ 57.3 จะมีการคัดเลือกสุกรไว้เลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์ทดแทน โดยพิจารณาจาก สุกรที่ให้ลูกดกเลี้ยงลูก เก่ง รูปร่างดีโตเร็วและสุขภาพแข็งแรง ร้อยละ 74.6, 71.4, 63.5 ตามล าดับ ส าหรับการผสมพันธุ์สุกร เกษตรกรร้อยละ 57.3 จะผสมจริงโดยใช้พ่อพันธุ์ รองลงมา ใช้วิธีการผสมจริงและผสมเทียม และผสม เทียมอย่างเดียว ซึ่งการผสมเทียม เกษตรกรร้อยละ 32.7 จะซื้อน้ าเชื้อมาผสมเอง และ ร้อยละ 30.9 จ้างเจ้าหน้าที่มาผสมให้ เกษตรกรร้อยละ 77.2 ใช้อาหารส าเร็จรูปร่วมกับวัตถุดิบในท้องถิ่น รองลงมา ซื้อ วัตถุดิบอาหารสัตว์มาผสมเอง และ ใช้อาหารส าเร็จรูป เกษตรกรร้อยละ 72.7 ใช้ต้นกล้วยหมักเลี้ยงสุกร รองลงมา ใช้หญ้าหมัก ผักตบชวาหมักและพืชผักหมัก เกษตรกรจะมีโรงเรือนเลี้ยงสุกร เฉลี่ย 1.44 หลังต่อ ราย ลักษณะรูปแบบโรงเรือนร้อยละ 63.6 เป็นแบบหน้าจั่ว มีสัดส่วนของพื้นที่คอกต่อการเลี้ยงสุกรเฉลี่ย 1.35 ตารางเมตรต่อตัว วัสดุที่ใช้ท าโรงเรือน ได้แก่ พื้นคอก ร้อยละ 68.2 มีลักษณะเป็นพื้นดิน วัสดุผสม รองพื้นคอก เรียงจากมากไปน้อย ประกอบด้วย แกลบดิบ ใบไม้แห้ง หญ้าแห้ง มูลสัตว์ ดิน ฟางข้าว ขี้เลื่อย ผักตบชวา และเมล็ดข้าวลีบ ตามล าดับ หลังคาโรงเรือน ร้อยละ 86.4 มุงด้วยสังกะสี ผนังโรงเรือน ร้อยละ 38.2 ท าด้วยไม้ไผ่ ส าหรับลักษณะพื้นคอก ร้อยละ 38.2 มีลักษณะเป็นพื้นดินทั้งหมด รองลงมา มีสัดส่วน ของพื้นดิน 70 ต่อ คอนกรีต 30 พื้นดิน 60 ต่อ คอนกรีต 40 พื้นดิน 50 ต่อ คอนกรีต 50 ร้อยละ 25.5,22.7, 13.6 ตามล าดับ โดยความลึกของการขุดพื้นคอกก่อนน าวัสดุใส่รองพื้น เฉลี่ย 64.54 เซนติเมตร การใช้สารสกัดชีวภาพ พบว่าเกษตรกรร้อยละ 87.3 มีการท าสารสกัดชีวภาพเลี้ยงสุกร ร้อยละ 71.8 ใช้ สูตรสารสกัดชีวภาพจากพืชสีเขียวมากที่สุด รองลงมา ผลไม้เนื้อสัตว์ แคลเซียมจากเปลือกไข่ ฟอสฟอรัส จากถ่านกระดูกสัตว์ และอื่นๆ การใช้สมุนไพรพบว่าเกษตรกรร้อยละ 55.5 มีการใช้สมุนไพรเลี้ยงสัตว์ มี วัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้มีอันตรายจากสารเคมี ร้อยละ 56.4 ใช้ประโยชน์เพื่อช่วยเสริมสร้างสุขภาพสัตว์ รองลงมา รักษาโรคสัตว์ ไล่แมลง ลดกลิ่น ช่วยการเจริญเติบโตและอื่น เกษตรกรร้อยละ 56.4 มีรูปแบบ การใช้สมุนไพรโดยผสมน้ าให้สัตว์กิน รองลงมา ผสมอาหาร กลิ่นหอมระเหย ทาบาดแผล และให้กิน โดยตรง โดยชนิดพืชสมุนไพรที่ปลูกเองร้อยละ 61.8 จะปลูกบอระเพ็ด รองลงมา ตะไคร้หอม ขมิ้นชัน และ ฟ้าทะลายโจร การศึกษารูปแบบการเลี้ยงหมูหลุมที่เหมาะสม เกษตรกรได้ยอมรับในรูปแบบการเลี้ยงหมู หลุมของเกษตรกรเครือข่ายในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 โดยแบ่งเป็นด้านพันธุ์ อาหารและการจัดการให้อาหาร การจัดการโรงเรือนและสิ่งแวดล้อม และการจัดการด้านสุขภาพสัตว์และการป้องกันโรค ส าหรับปัญหา อุปสรรคในการเลี้ยงหมูหลุม พบว่าเกษตรกรมีปัญหามากที่สุด เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ อาหาร สัตว์มีราคาแพง จ านวนลูกสุกรหย่านมเพื่อเลี้ยงขุนหายากและขาดแคลนแม่สุกรพันธุ์ดี

บรรณานุกรม :
สิริวัฒน์ กล่อมปัญญา , ประสิทธิ์ ศรีส่อ , บัญชา สืบสีมา . (2558). การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมการเลี้ยงหมูหลุม ของเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง.
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์.
สิริวัฒน์ กล่อมปัญญา , ประสิทธิ์ ศรีส่อ , บัญชา สืบสีมา . 2558. "การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมการเลี้ยงหมูหลุม ของเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง".
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์.
สิริวัฒน์ กล่อมปัญญา , ประสิทธิ์ ศรีส่อ , บัญชา สืบสีมา . "การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมการเลี้ยงหมูหลุม ของเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง."
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์, 2558. Print.
สิริวัฒน์ กล่อมปัญญา , ประสิทธิ์ ศรีส่อ , บัญชา สืบสีมา . การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมการเลี้ยงหมูหลุม ของเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง. กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์; 2558.