ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์ในตลาดสีเขียว ของเกษตรกรในพื้นทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

หน่วยงาน กรมปศุสัตว์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์ในตลาดสีเขียว ของเกษตรกรในพื้นทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
นักวิจัย : ธนจิตร์ ฮุ่นตระกูล , ประสิทธิ์ ศรีส่อง , ประเทือง ขอสันเทียะ
คำค้น : ปศุสัตว์อินทรีย์ , ตลาดสีเขียว , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา 1) สภาพการผลิตไก่พื้นเมืองอินทรีย์2) ปัจจัยที่มีผลในการ จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์ ในตลาดสีเขียว 3) ปั หาอุปสรรคในการผลิตไก่พื้นเมืองอินทรีย์และ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในตลาดสีเขียว ของเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ศึกษากลุ่ม ตัวอย่างจากประชากรที่เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์อินทรีย์จำนวน 163 ราย เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบ สัมภาษณ์ในระหว่างเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2558 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป อธิบายผล การศึกษา ใช้ค่าสถิติ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด สามารถสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากร้อยละ 59.5 เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 52.07 ปีการศึกษาส่วนมาก ร้อยละ 38.7 เรียนจบชั้นประถมศึกษาตอนต้น มีพื้นที่ทำการเกษตร เฉลี่ย 24.32 ไร่ต่อราย มีพื้นที่เลี้ยงปศุ สัตว์ เฉลี่ย 1.26 ไร่ต่อราย ร้อยละ 95.1 มีวัตถุประสงค์เลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อจำหน่ายและบริโภคใน ครัวเรือน และนำผลผลิตไปจำหน่ายในตลาดสีเขียว เฉลี่ย 5.0 ครั้งต่อเดือน โดยผลผลิตด้านปศุสัตว์ ที่ นำไปจำหน่ายมากที่สุดร้อยละ 66.9 เป็นเนื้อไก่พื้นเมือง มีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิต เฉลี่ย 866.12 บาทต่อรายต่อครั้ง เกษตรกรร้อยละ 79.1 จะมีการคัดเลือกไก่พื้นเมืองไว้สำหรับเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์ โดย พิจารณาจากสุขภาพสัตว์ รูปร่างดี และให้ลูกดกเลี้ยงลูกเก่ง ตามลำดับ เกษตรกรร้อยละ 63.2 ใช้อาหาร สำเร็จรูปร่วมกับวัตถุดิบในท้องถิ่น เกษตรกรทั้งหมดจะมีโรงเรือนเลี้ยงไก่พื้นเมือง ลักษณะรูปแบบโรงเรือน ร้อยละ 44.8 เป็นแบบหน้าจั่ว รองลงมา หมาแหงน และหมาแหงนกลาย ตามลำดับ โดยร้อยละ 55.8 มี สัดส่วนของพื้นที่โรงเรือนต่อการเลี้ยงไก่พื้นเมืองจำนวน 1-3 ตัวต่อตารางเมตร วัสดุที่ใช้ทำโรงเรือนแยกได้ ดังนี้พื้นคอก ร้อยละ 92.0 เป็นพื้นดิน วัสดุรองพื้นคอกร้อยละ 76.7 ไม่ได้ใช้วัสดุรองพื้น หลังคาร้อยละ 57.1 มุงด้วยสังกะสี และ ผนังกั้นโรงเรือน ร้อยละ 52.1 จะใช้ไม้ไผ่ สำหรับรูปแบบการเลี้ยง เกษตรกรร้อย ละ 52.8 จะปล่อยเลี้ยงไก่พื้นเมืองตอนกลางวันเสริมอาหารในตอนเย็น รองลงมา ปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติ ตลอดเวลา เลี้ยงขังในคอกสลับกับปล่อยเป็นบางครั้ง และขังในคอกตลอดเวลา โดยส่วนมากร้อยละ 39.9 มีพื้นที่ปล่อยเลี้ยงไก่พื้นเมืองมากกว่า 6 ตารางเมตรต่อตัว และร้อยละ 53.4 บริเวณปล่อยเลี้ยงมีหญ้าให้ ไก่กินอย่างอิสระ การใช้สารสกัดชีวภาพเลี้ยงสัตว์ พบว่าเกษตรกรร้อยละ 55.2 มีการทำสารสกัดชีวภาพ เลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 67.7 มีวัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่าย ร้อยละ 77.7 ใช้ประโยชน์เพื่อช่วยเสริมสร้าง สุขภาพสัตว์ รองลงมา ลดกลิ่น รักษาโรคสัตว์ ช่วยการเจริญเติบโต ย่อยสลายวัสดุพื้นคอก และ ไล่แมลง ตามลำดับ ร้อยละ 91.1 ใช้สารสกัดชีวภาพผสมน้ำให้สัตว์กิน รองลงมา พ่นบริเวณคอก ผสมอาหาร ให้กินโดยตรง และพ่นบนตัวสัตว์ โดยร้อยละ 94.4 ใช้สูตรสารสกัดชีวภาพจากพืชสีเขียวมากที่สุด รองลงมา ผลไม้ และเนื้อสัตว์ ตามลำดับ การใช้สมุนไพรพบว่าเกษตรกรร้อยละ 52.1 มีการใช้สมุนไพรเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 98.8 มีวัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่าย ร้อยละ 94.1 ใช้ประโยชน์เพื่อช่วยเสริมสร้างสุขภาพสัตว์ รองลงมา รักษาโรคสัตว์ ลดกลิ่น ช่วยการเจริ เติบโต และไล่แมลง แหล่งของสมุนไพรเลี้ยงสัตว์ร้อยละ 76.4 ปลูกเอง โดยชนิดพืชสมุนไพรที่ปลูกเองร้อยละ 96.4 จะปลูกบอระเพ็ด รองลงมา ตะไคร้หอม ขมิ้นชัน ข่า และ ฟ้าทะลายโจร การจำหน่ายไก่พื้นเมือง ร้อยละ 69.3 จำหน่ายให้ผู้สนใจทั่วไป รองลงมา ชำแหละขายในตลาดสีเขียว ขายให้พ่อค้าคนกลาง ชำแหละขายในตลาดชุมชน และอื่นๆ ร้อยละ 52.8, 33.7, 22.0 , 6.1 ตามลำดับ ซึ่งร้อยละ 92.0 จะจ าหน่ายตามน้ าหนักโดยใช้ตาชั่งวัด ราคาผลผลิตเฉลี่ยที่ จ าหน่าย ลูกไก่พื้นเมือง 19.24 บาทต่อตัว ไก่พื้นเมืองรุ่น-ขุน 80.05 บาทต่อกิโลกรัม ไก่พื้นเมืองรุ่น-ขุน ช าแหละ 129.90 บาทต่อกิโลกรัม และไก่พ่อ-แม่พันธุ์ 312.19 บาทต่อกิโลกรัม รายได้เป็นเงินสดเฉลี่ยใน รอบปีที่ผ่านมา ขายลูกไก่พื้นเมือง 946.00 บาทต่อราย ไก่พื้นเมืองรุ่น-ขุน 7,068.22 บาทต่อราย ไก่ พื้นเมืองพ่อ-แม่พันธุ์ 2,476.92 บาทต่อรายและขายมูลไก่ 1,733.33 บาทต่อราย ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์ในตลาดสีเขียว แบ่ง ออกเป็น 7 ด้าน เรียงจากมากไปน้อยได้แก่ ได้แก่ 1) การประชาสัมพันธ์2) ความเข้มแข็งของกลุ่ม เกษตรกร 3) การบริหารจัดการตลาดสีเขียว 4) ผลผลิตสินค้าที่จ าหน่าย 5) การสนับสนุนจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 6) เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าไปจ าหน่ายในตลาดสีเขียว และ 7) ประชาชนผู้บริโภคสินค้า ตามล าดับ ส าหรับ ปั หา อุปสรรคในการผลิตไก่พื้นเมืองอินทรีย์ และการจ าหน่ายผลผลิตในตลาดสีเขียว พบว่า เกษตรกรร้อยละ 70.6 ขาดความรู้เรื่องการป้องกันโรคระบาดในไก่พื้นเมือง เกษตรกรร้อยละ 68.5 ขาด ความรู้ความเข้าใจในการผลิตไก่พื้นเมืองอินทรีย์รวมทั้งไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ข้อบังคับการผลิต และ เกษตรกรร้อยละ 59.9 เห็นว่า ตลาดสีเขียวขาดการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครับทราบถึงการจ าหน่าย ผลผลิตปลอดภัยและขาดป้ายสื่อชนิดต่างๆที่จะแสดงให้เห็นการผลิตของเกษตรกร

บรรณานุกรม :
ธนจิตร์ ฮุ่นตระกูล , ประสิทธิ์ ศรีส่อง , ประเทือง ขอสันเทียะ . (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์ในตลาดสีเขียว ของเกษตรกรในพื้นทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง.
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์.
ธนจิตร์ ฮุ่นตระกูล , ประสิทธิ์ ศรีส่อง , ประเทือง ขอสันเทียะ . 2558. "ปัจจัยที่มีผลต่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์ในตลาดสีเขียว ของเกษตรกรในพื้นทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง".
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์.
ธนจิตร์ ฮุ่นตระกูล , ประสิทธิ์ ศรีส่อง , ประเทือง ขอสันเทียะ . "ปัจจัยที่มีผลต่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์ในตลาดสีเขียว ของเกษตรกรในพื้นทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง."
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์, 2558. Print.
ธนจิตร์ ฮุ่นตระกูล , ประสิทธิ์ ศรีส่อง , ประเทือง ขอสันเทียะ . ปัจจัยที่มีผลต่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์ในตลาดสีเขียว ของเกษตรกรในพื้นทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง. กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์; 2558.