ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาวิธีตรวจหาเชื้อ Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง ด้วยเทคนิคอณูชีวโมเลกุล

หน่วยงาน กรมปศุสัตว์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาวิธีตรวจหาเชื้อ Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง ด้วยเทคนิคอณูชีวโมเลกุล
นักวิจัย : วัชรชัย ณรงค์ศักดิ์ , อภัสรา วรราช , พัชรี ทองคำคูณ , นิตยา ศรีแก้วเขียว
คำค้น : เชื้อ , สัตว์เคี้ยวเอื้อง , อณูชีวโมเลกุล
หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ที่มาของการศึกษา: โรคท้องเสียเรื้อรัง (paratuberculosis; Johnes disease) ที่เกิดจากการติดเชื้อ Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP) เป็นโรคที่มักพบในสัตว์เคี้ยวเอื้อง เช่น โค กระบือ แพะ แกะ กวาง และสัตว์ตระกูลอูฐ เชื้อชนิดนี้มักจะอยู่ในลำไส้ ทำให้สัตว์ที่ได้รับเชื้อแสดงอาการท้องเสียเรื้อรัง ร่างกายขาดโปรตีน และตายในที่สุด เนื่องจากการเพาะแยกเชื้อต้องใช้เวลานาน 1 6 เดือน และมีโอกาสปนเปื้อนเชื้อจากอุจจาระและเชื้อราได้ง่าย ดังนั้นเพี่อให้ได้ผลการวินิจฉัยที่รวดเร็วถูกต้อง แม่นยำ จึงต้องพัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อ MAP ด้วยเทคนิคอณูชีวโมเลกุล (Molecular techniques) แล้วเปรียบเทียบกับการตรวจหาเชื้อด้วยวิธีการเพาะแยกเชื้อและการย้อมสี Acid-fast วิธีการ: นำตัวอย่างอุจจาระโค กระบือ แพะ แกะ และอูฐ จำนวน 107, 6, 6, 4 และ 1 ตัวอย่าง ตามลำดับ รวม 124 ตัวอย่าง ที่ให้ผลบวกต่อการทดสอบด้วยวิธี CF มาทดสอบด้วยกาย้อมสี acid fast การเพาะแยกเชื้อบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Herrolds egg yolk agar ที่เติม Mycobactin J และการใช้เทคนิคอณูชีวโมเลกุล 3 วิธี คือ Multiplex PCR, Nested PCR และ Real-time PCR จากนั้นหาค่า sensitivity และ specificity ของเทคนิคอณูชีวโมเลกุลแต่ละวิธี ผล: การตรวจเชื้อจากตัวอย่างอุจจาระจำนวน 124 ตัวอย่าง พบเชื้อ MAP 20 ตัวอย่าง (16.1%) ซึ่งมาจากโค 18 ตัวอย่าง และแกะ 2 ตัวอย่าง เมื่อทำการย้อมสี เพาะแยกเชื้อ ทดสอบด้วยวิธี MPCR, NPCR และ Real-time PCR ให้ผลบวก 5, 9, 8, 8 และ 20 ตัวอย่าง จากการหาค่า sensitivity พบว่าวิธี MPCR NPCR และ Real-Time PCR มีค่าที่ 1000, 1000 และ 10 cfu/กรัม ตามลำดับ ส่วน specificity ต่อเชื้อ Escherichia coli, Salmonella ser. Enteritidis, Campylobacter jejuni, Streptococcus uberis, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens และ Mycobacterium bovis พบว่าให้ ผลลบต่อทุกเชื้อ สรุป: เทคนิคอณูชีวโมเลกุล ทั้ง 3 วิธี สามารถนำมาใช้ตรวจหาเชื้อ MAP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับความพร้อมที่ห้องปฏิบัติการแต่ละแห่งจะเลือกใช้ แต่วิธี Real-Time PCR สามารถตรวจหาเชื้อ MAP ที่มีปริมาณน้อยในตัวอย่างได้ดีกว่า จึงควรนำมาทดสอบควบคู่ไปกับการเพาะแยกเชื้อ ซึ่งจะทำให้ได้ผลการตรวจที่รวดเร็ว แม่นยำ มีความจำเพาะ อันจะเป็นประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อในฝูง

บรรณานุกรม :
วัชรชัย ณรงค์ศักดิ์ , อภัสรา วรราช , พัชรี ทองคำคูณ , นิตยา ศรีแก้วเขียว . (2557). การพัฒนาวิธีตรวจหาเชื้อ Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง ด้วยเทคนิคอณูชีวโมเลกุล.
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์.
วัชรชัย ณรงค์ศักดิ์ , อภัสรา วรราช , พัชรี ทองคำคูณ , นิตยา ศรีแก้วเขียว . 2557. "การพัฒนาวิธีตรวจหาเชื้อ Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง ด้วยเทคนิคอณูชีวโมเลกุล".
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์.
วัชรชัย ณรงค์ศักดิ์ , อภัสรา วรราช , พัชรี ทองคำคูณ , นิตยา ศรีแก้วเขียว . "การพัฒนาวิธีตรวจหาเชื้อ Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง ด้วยเทคนิคอณูชีวโมเลกุล."
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์, 2557. Print.
วัชรชัย ณรงค์ศักดิ์ , อภัสรา วรราช , พัชรี ทองคำคูณ , นิตยา ศรีแก้วเขียว . การพัฒนาวิธีตรวจหาเชื้อ Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง ด้วยเทคนิคอณูชีวโมเลกุล. กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์; 2557.