ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปริมาณสารไธโอไซยาเนตในน้ำนมดิบจากพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
นักวิจัย : จำรัส เลิศศรี
คำค้น : ไธโอไซยาเนต , น้ำนมดิบ , ภาคเหนือตอนบน
หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ไธโอไซยาเนตเป็นสารเมทาบอไลท์ที่พบในเนื้อเยื่อและสารคัดหลั่งของคนและสัตว์ เป็นสารที่มีความสำคัญของระบบแลคโตเปอร์ออกซิเดสในน้ำนมดิบ สามารถออกฤทธิ์ทำลายหรือยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ได้ ระดับของไธโอไซยาเนตในน้ำนมดิบแปรผันตามระดับของไธโอไซยาเนตในเลือดซึ่งขึ้นอยู่กับการได้รับอาหารสัตว์ที่มีสารไซยาโนจีนิกกลูโคไซด์ และสารกลูโคซิโนเลทเป็นองค์ประกอบ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณสารไธโอไซยาเนตในน้ำนมดิบจากฟาร์มเลี้ยงโคนมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และเปรียบเทียบปริมาณสารไธโอไซยาเนตในน้ำนมดิบตามฤดูกาล และวิเคราะห์สารไซยาไนด์ในอาหารสัตว์สำเร็จรูปที่ใช้เลี้ยงโคนม ผลการศึกษาพบว่าน้ำนมดิบจากแม่โครายตัวและในถังนมรวมมีปริมาณสารไธโอไซยาเนตเฉลี่ย 5.14?2.44 และ 4.29?1.72 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ โดยมีค่าต่ำสุด-สูงสุด เท่ากับ 1.39-21.22 และ 1.60-14.19 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ เปรียบเทียบปริมาณสารไธโอไซยาเนตในน้ำนมดิบตามฤดูกาล พบว่าสารไธโอไซยาเนตในน้ำนมดิบมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละฤดูกาล โดยในฤดูหนาว (8.98?4.19 มิลลิกรัมต่อลิตร) มีปริมาณสารไธโอไซยาเนตเฉลี่ยสูงกว่าฤดูฝน (6.15?2.38 มิลลิกรัมต่อลิตร) และฤดูร้อน (4.93?1.33 มิลลิกรัมต่อลิตร) อย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) คำสำคัญ: ไธโอไซยาเนต, น้ำนมดิบ, ภาคเหนือตอนบน เลขทะเบียนโครงการวิจัย 54 (1)-0115-044

บรรณานุกรม :