ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรตามแนวชายแดน เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
นักวิจัย : ศรณรงค์ ศุภชวลิต , มณีรัตน์ ดาราช , นิสาชล ศรีอ่อน
คำค้น : ศักยภาพการเลี้ยงโคเนื้อ , แนวชายแดน , ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร ที่ อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนติดประเทศเพื่อนบ้านแบบมีส่วนร่วม เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน โดยศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนติดประเทศพม่าลาว กัมพูชา และมาเลเซีย รวม 31 จังหวัด จ านวน 1,934 ราย และจัดประชุมสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละพื้นที่ ชายแดน จ านวน 4 ครั้ง จ านวน 371 คน เพื่อร่วมกันวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาศักยภาพการผลิตโคเนื้อของ เกษตรกรตามแนวชายแดน แบบมีส่วนร่วมแต่ละภูมิภาค โดย สรุปผลจากการอภิปรายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และการ สัมมนากลุ่มย่อยแต่ละกลุ่ม เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรตามแนวชายแดนแต่ละ ภูมิภาค ผลการศึกษาวิจัยพบว่า เกษตรกรที่สัมภาษณ์ร้อยละ 80.26 เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 50.45 ปี เกษตรกรร้อยละ 57.18 จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 68.69 ไม่มีต าแหน่งทางสังคม มีจ านวน สมาชิกเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.6 คน ร้อยละ 85.92 ท าการเกษตรเป็นอาชีพหลัก มีพื้นที่ท าการเกษตรเฉลี่ย 21.1 ไร่ เกษตรกรในพื้นที่ติดชายแดนประเทศพม่า กัมพูชา ลาว และมาเลเซีย มีจ านวนโคเนื้อในฟาร์มเฉลี่ย 19.07,8.03,6.99 และ 6.78 ตัว ตามล าดับ เกษตรกรมีประสบการณ์ในการเลี้ยงโคเนื้อเฉลี่ย 15.12 ปี เกษตรกร ร้อยละ 59.27 มีวัตถุประสงค์เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์เพื่อจ าหน่ายลูกโคพันธุ์เนื้อ โดยจ านวนโคเนื้อที่เกษตรกรเลี้ยงร้อยละ 32.75 เป็นโคแม่พันธุ์และโคสาวท้อง ร้อยละ 53.6 นิยมใช้วิธีการผสมเทียม เกษตรกร ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดติด ชายแดนประเทศพม่า ลาว และกัมพูชา ร้อยละ 46.04 เลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ลูกผสมบราห์มัน แต่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดติดชายแดนมาเลเซีย ร้อยละ 65.95 เลี้ยงโคเนื้อพันธุ์พื้นเมือง เกษตรกรในพื้นที่ติดชายแดน ประเทศพม่า กัมพูชา ลาว และมาเลเซีย มีรายได้จากการจ าหน่ายโคเนื้อเฉลี่ย 98 ,282.21 , 52,589.16, 26,622.72 และ 15,380..51 บาทต่อปีตามล าดับ ปัญหาที่เกษตรกรพบมากที่สุด ได้แก่ ปัญหาขาดแคลนพื้นที่ ปลูกพืชอาหารสัตว์ รองลงมาคือ วัตถุดิบผสมอาหารและอาหารสัตว์ผสมส าเร็จรูปแพง ผลการประชุมสัมมนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวงการโคเนื้อ พบว่า ควรแนะน าให้เกษตรกรเลี้ยงโค เนื้อพันธุ์ที่มีสายเลือดยุโรป เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เป็นชาวต่างประเทศหรือผู้มีรายได้สูงใน พื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลที่มีก าลังซื้อสูง การเลี้ยงโคเนื้อและส่งจ าหน่ายในตลาดเนื้อผู้มีรายได้ ปานกลาง ควรเป็นโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน หรือลูกผสมบราห์มัน-พื้นเมือง ส่วนพันธุ์โคเนื้อที่เกษตรกรควรเลี้ยงและส่ง จ าหน่ายในตลาดผู้ที่มีรายได้น้อย ควรเป็นลูกผสมบราห์มัน-พื้นเมือง หรือพื้นเมือง ด้านการตลาดโคเนื้อและการ แปรรูป กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ควรประกอบกิจการโคเนื้อครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ าคือ การเลี้ยงโคพ่อแม่พันธุ์เพื่อ ผลิตลูกโคเนื้อ กลางน้ า คือ การเลี้ยงโคขุน ปลายน้ า คือ การแปรรูปและการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เอง เพื่อตัดปัญหา พ่อค้าคนกลางกดราคาซื้อขาย

บรรณานุกรม :