ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเลี้ยงปศุสัตว์ในระบบเกษตรผสมผสานของเกษตรกรรายย่อย ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
นักวิจัย : ศรณรงค์ ศุภชวลิต , พินิจ ศรีเจริญ
คำค้น : ระบบเกษตรผสมผสาน , แนวเศรษฐกิจพอเพียง , พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเพื่อศึกษารูปแบบการผลิตปศุสัตว์ในระบบเกษตรผสมผสาน และการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการผลิตปศุสัตว์ของเกษตรกรรายย่อย ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เกษตรกรที่มีการเลี้ยงสัตว์ในระบบเกษตรผสมผสาน ในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด ๆ ละ 5 ราย รวม 45 ราย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากข้อมูลพื้นฐานที่ทำการศึกษา พบว่า เกษตรกรที่ให้สัมภาษณ์เป็นเพศชายร้อยละ 82.22 มีอายุเฉลี่ย 53.29 ปี สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 4.98 คน จำนวนสมาชิกในครอบครัวที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 2.56 คน อาชีพหลักประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพเสริมรับจ้าง มีพื้นที่ทำการเกษตรเฉลี่ย 25.24 ไร่ แยกเป็นพื้นที่ทำนาเฉลี่ย 14.49 ไร่ ทำไร่เฉลี่ย 1.89 ไร่ ทำสวนเฉลี่ย 3.04 ไร่ พื้นที่ปลูกผักสวนครัวเฉลี่ย 0.51 ไร่ ปลูกพืชอาหารสัตว์เฉลี่ย 3.11 ไร่ และพื้นที่สระน้ำเฉลี่ย 2.04 ไร่ ผลการศึกษาด้านการเลี้ยงปศุสัตว์ในระบบเกษตรผสมผสานของเกษตรกร พบว่า การเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร แยกออกเป็น 3 กลุ่มชนิดสัตว์ ได้แก่ กลุ่มชนิดสัตว์ที่ใช้บริโภคในครอบครัวและเป็นรายได้รายวัน (สัตว์ปีก) ได้แก่ ไก่พื้นเมือง ไก่ไข่ เป็ดเทศ และเป็ดไข่ มีจำนวนที่เกษตรกรเลี้ยงโดยเฉลี่ย 68.6, 8.49, 96.22 และ 18.33 ตัว ใช้บริโภคในครอบครัวเฉลี่ยต่อปี ไก่พื้นเมือง 8.22 ตัว ไข่ไก่ 2.89 ฟอง เป็ดเทศ 0.6 ตัว และไข่เป็ด 2.18 ฟอง ในรอบปีที่ผ่านมามีรายได้จากการจำหน่ายเฉลี่ย 4,936.67, 1,022.22, 6,626.67 และ 1,782.22 บาท ตามลำดับ กลุ่มชนิดสัตว์ที่เป็นรายได้รายเดือน (สัตว์เล็ก) ได้แก่ สุกร จำนวนเฉลี่ย 4.16 ตัว มีรายได้เฉลี่ย 11,138.49 บาท และกลุ่มชนิดสัตว์ที่เป็นเงินออม (สัตว์ใหญ่) โดยเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ และกระบือ เฉลี่ย 6.42 , 2 ตัว มีรายได้เฉลี่ย 17,806.67 และ 2,466.67 บาท ข้อมูลด้านการนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการเกษตรของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรยึดหลักความพอประมาณ หลักความมีเหตุผล และหลักมีภูมิคุ้มกันที่ดี อยู่ในเกณฑ์ระดับสูง (ค่าเฉลี่ย = 2.93, 2.77 และ 2.61 ตามลำดับ)

บรรณานุกรม :