ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำ ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำ ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์ , ผศ.วิพัฒน์ หมั่นการ , รศ.นันทะ บุตรน้อย , นายพงศธร คำใจหนัก , น.ส.วารินทร์ วงษ์วรรณ , น.ส.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น
คำค้น : ภูมิสารสนเทศ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : http://research.feu.ac.th/researchFile/file/5011224_2562_07_18_113553.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำตำบลสารภีอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ รวบรวมข้อมูลพื้นฐานโครงสร้างด้านทรัพยากรน้ำ และแผนการบริหารจัดการน้ำ ศึกษารูปแบบการจัดการน้ำ และแนวทางการบริหารจัดการในอนาคต และ ประยุกต์ภูมิสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการน้ำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรเครือข่าย ผลการศึกษาพบว่า ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำ ประกอบด้วย 9 ชั้นข้อมูล ประกอบด้วย ชั้นข้อมูลขอบเขตพื้นที่เทศบาล ชั้นข้อมูลขอบเขตพื้นที่หมู่บ้าน ชั้นข้อมูลขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้ำ ชั้นข้อมูลเส้นลำเหมือง ชั้นข้อมูลตำแหน่งฝาย ชั้นข้อมูลขอบเขตพื้นที่แหล่งน้ำ ชั้นข้อมูลตำแหน่งบ่อบาดาล ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม ชั้นข้อมูลขอบเขตพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน และชั้นข้อมูลภาพข้อมูลดาวเทียมไทยโชต พ.ศ. 2552 ทำให้มีการแสดงผลข้อมูลในลักษณะแผนที่ ทำให้เห็นการกระจายของแหล่งน้ำได้ดียิ่งขึ้น สามารถทำความเข้าใจในสภาพพื้นที่ได้ง่ายขึ้น ตลอดจนสามารถนำไปวิเคราะห์เชิงพื้นที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยวิธีการซ้อนทับ ทำให้ทราบความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของข้อมูล ซึ่งทำให้การแสดงผลและการตีความทำให้ง่ายขึ้น และการเก็บข้อมูลมีความถูกต้องเนื่องจากใช้เครื่องกำหนดตำแหน่งด้วยดาวเทียมช่วยในการสำรวจและภาพข้อมูลดาวเทียมไทยโชต ทำให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัย สามารถแสดงแผนที่ความสูงต่ำของพื้นที่เทศบาลตำบลสารภีได้ และสามารถสร้างเป็นภาพตัดขวางภูมิประเทศจากข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิงตัวเลข (Digital Elevation Model) สำหรับแหล่งน้ำต้นทุนในเทศบาลตำบลสารภี ประกอบด้วย 2 แหล่ง ได้แก่ 1) ปริมาณน้ำฝน ส่วนใหญ่แล้วไม่ต่ำกว่า 1,000 มิลลิเมตรต่อปี และน้ำท่า มีปริมาณเฉลี่ย 1,804.48 ล้านลูกบาศก์เมตร และ 2) แหล่งน้ำในพื้นที่ประกอบด้วยบ่อน้ำตื้น บ่อน้ำบาดาล ปริมาณน้ำรวม 36.84 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง สระเก็บน้ำ 125 แห่ง เก็บน้ำได้ 1,682,797.77 ลูกบาศก์เมตร สำหรับความต้องการน้ำในพื้นที่เทศบาลตำบลสารภีประกอบด้วยความต้องการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 268,876.80 ลูกบาศก์เมตรต่อปี คาดว่าในปี พ.ศ. 2570 ความต้องการน้ำจะเพิ่มเป็น 375,278.40 ลูกบาศก์เมตรต่อปี แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 2,791,370.27 ลูกบาศก์เมตรต่อปีแนวทางการบริหารจัดการน้ำประกอบด้วย 1) การจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 2) การจัดการน้ำเพื่อการเกษตร 3) การจัดการน้ำเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 4) การจัดการน้ำเพื่อป้องกันน้ำแล้ง 5) การจัดการน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม และ 6) การสร้างจิตสำนึก

บรรณานุกรม :
สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์ , ผศ.วิพัฒน์ หมั่นการ , รศ.นันทะ บุตรน้อย , นายพงศธร คำใจหนัก , น.ส.วารินทร์ วงษ์วรรณ , น.ส.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น . (2560). การพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำ ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น.
สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์ , ผศ.วิพัฒน์ หมั่นการ , รศ.นันทะ บุตรน้อย , นายพงศธร คำใจหนัก , น.ส.วารินทร์ วงษ์วรรณ , น.ส.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น . 2560. "การพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำ ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น.
สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์ , ผศ.วิพัฒน์ หมั่นการ , รศ.นันทะ บุตรน้อย , นายพงศธร คำใจหนัก , น.ส.วารินทร์ วงษ์วรรณ , น.ส.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น . "การพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำ ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, 2560. Print.
สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์ , ผศ.วิพัฒน์ หมั่นการ , รศ.นันทะ บุตรน้อย , นายพงศธร คำใจหนัก , น.ส.วารินทร์ วงษ์วรรณ , น.ส.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น . การพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำ ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น; 2560.