ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดลำปาง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดลำปาง
นักวิจัย : สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์ , นายศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์ , นางสาววิชญ์สุดา ภูษณะวิวัฒน์
คำค้น : ภูมิศาสตร
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : http://research.feu.ac.th/researcher/researchDetail.aspx?id=102&ia=0
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดลำปาง มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 3 ประการ คือ (1) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสาธารณสุขของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลของจังหวัดลำปาง ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (2) พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการสาธารณสุขในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น และ (3) ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการ วิเคราะห์ทางระบาดวิทยา (ไข้เลือดออก) ในพื้นที่นำร่องเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง เพื่อเป็น การพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขในการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และสนับสนุนการให้บริการของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้สามารถให้บริการสุขภาพขึ้นพื้นฐาน (Primary health care service) ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาพบว่า ฐานข้อมูลสาธารณสุขในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Health Database) ที่ เป็นการใช้ GIS ในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลสุขภาพและข้อมูลเชิงพื้นที่เข้าด้วยกัน เพื่ออธิบาย การกระจายตัวของสถานบริการสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และตำแหน่งการเกิดโรค ไข้เลือดออก รวมไปถึงน าไปใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการบริหารจัดการข้อมูลด้านสาธารณสุข ด้วยการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มาช่วยนำเสนอและจัดการข้อมูลด้วยการ พัฒนาเว็บแอพลิเคชั่น (Web Application) ผลของการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สาธารณสุข ออนไลน์จังหวัดล าปาง คือ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันทันต่อสถานการณ์ เป็นแหล่งสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการน าเสนอข้อมูลในลักษณะแผนที่ เพื่อช่วยในการตัดสินใจวางแผนการ ป้องกัน ควบคุม และเฝ้าระวังการระบาดของโรค และเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลสาธารณสุขต่อสาธารณชน การวิเคราะห์ทางระบาดวิทยา (ไข้เลือดออก) ในครั้งนี้ เป็นการอธิบายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการเกิดโรค พบว่า ในพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร พบจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกในปี พ.ศ. 2557 มี จำนวน 22 ราย จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกในปี พ.ศ. 2558 มีจำนวน 11 ราย ลดลงร้อยละ 50 ซึ่งตำบลกล้วยแพะ และตำบลปงแสนทอง มีจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกลดลงอย่างมาก แต่ตำบลพระบาท และตำบลชมพู ยังคงมีผู้ป่วยไข้เลือดออกไม่แตกต่างจากปีก่อน โดยจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงนั้น เกี่ยวข้อง กับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เช่น พื้นที่ที่มีคนอาศัยอยู่หนาแน่น ปริมาณขยะจำนวนมาก เป็นต้น วิถีชีวิต พฤติกรรมการดูแลตนเองของประชาชน และมาตรการการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเกิดและการระบาดของโรคทั้งสิ้น

บรรณานุกรม :
สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์ , นายศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์ , นางสาววิชญ์สุดา ภูษณะวิวัฒน์ . (2560). การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดลำปาง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น.
สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์ , นายศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์ , นางสาววิชญ์สุดา ภูษณะวิวัฒน์ . 2560. "การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดลำปาง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น.
สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์ , นายศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์ , นางสาววิชญ์สุดา ภูษณะวิวัฒน์ . "การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดลำปาง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, 2560. Print.
สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์ , นายศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์ , นางสาววิชญ์สุดา ภูษณะวิวัฒน์ . การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดลำปาง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น; 2560.