ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เส้นทางการจัดการศึกษาเพื่อเข้าสู่อาชีพของคนพิการ

หน่วยงาน วิทยาลัยดุสิตธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เส้นทางการจัดการศึกษาเพื่อเข้าสู่อาชีพของคนพิการ
นักวิจัย : สถิตย์พงษ์ มั่นหลำ
คำค้น : การจัดการศึกษา อาชีพ คนพิการ
หน่วยงาน : วิทยาลัยดุสิตธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเส้นทางการจัดการศึกษาของสถาบันอาชีวศึกษาในระบบและนอกระบบในการจัดการศึกษาเพื่อเข้าสู่อาชีพของคนพิการ ข้อมูลกระบวนการจัดการเรียนการสอนใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) และเก็บข้อมูลภาคสนาม จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) กับผู้อำนวยการและอาจารย์ผู้สอน จำนวน 16 คน นักเรียนคนพิการจำนวน 20 คน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ และศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ 9 แห่ง ข้อมูลทการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัย พบว่า การมีอาชีพเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี คนพิการไม่ต้องการ ความสงสาร หากต้องการเพียง ความเข้าใจ ในความแตกต่างทางร่างกายจึงขอเพียง โอกาส ที่เปิดทางให้คนพิการได้มีอาชีพและใช้ชีวิตเช่นเดียวกับคนปกติ โอกาสในอาชีพจึงเป็นประตูแรกที่จะทำให้ คนพิการสามารถ พึ่งตนเองได้ ซึ่งการพึ่งตนเองมีความหมายต่อการดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี หลักสูตรจะเป็นพิมพ์เขียวของการจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้พิการได้เรียนรู้วิชาชีพและมีทักษะทางสังคม การจัดการเรียนการสอนใช้อุปกรณ์เช่นเดียวกับคนปกติเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกแห่งความเป็นจริง โดยดำเนินควบคู่กับการฟื้นฟูด้านการแพทย์ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านสังคม

บรรณานุกรม :
สถิตย์พงษ์ มั่นหลำ . (2559). เส้นทางการจัดการศึกษาเพื่อเข้าสู่อาชีพของคนพิการ.
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยดุสิตธานี.
สถิตย์พงษ์ มั่นหลำ . 2559. "เส้นทางการจัดการศึกษาเพื่อเข้าสู่อาชีพของคนพิการ".
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยดุสิตธานี.
สถิตย์พงษ์ มั่นหลำ . "เส้นทางการจัดการศึกษาเพื่อเข้าสู่อาชีพของคนพิการ."
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยดุสิตธานี, 2559. Print.
สถิตย์พงษ์ มั่นหลำ . เส้นทางการจัดการศึกษาเพื่อเข้าสู่อาชีพของคนพิการ. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยดุสิตธานี; 2559.