ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพยากรณ์จำนวนนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยตัวแบบ SARIMA

หน่วยงาน วิทยาลัยดุสิตธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพยากรณ์จำนวนนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยตัวแบบ SARIMA
นักวิจัย : นลินี พานสายตา
คำค้น : การพยากรณ์ จำนวนนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย ตัวแบบ SARIMA
หน่วยงาน : วิทยาลัยดุสิตธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพยากรณ์จำนวนนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เดินทางเข้าประเทศไทย ณ สนามบันสุวรรณภูมิ ข้อมูลที่นำมาใช้ในการสร้างตัวแบบการพยากรณ์เป็นข้อมูลรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2553 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้น 66 เดือน ที่ได้มาจากการรวบรวมของกรมการท่องเที่ยวนำาทำการทดสอบแนวโน้มและฤดุกาลของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เดินทางเข้าประเทศไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิด้วยสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ และสร้างสมการในการพยากรณ์จำนวนนักท่องเที่ยวด้วยวิธีของบอกซ์ เจนกินส์ โดยตัวแบบ Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Models (SARIMA) ผลการศึกษาพบว่า จำนวนนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เดินทางเข้าประเทศไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิได้รับอิทธิพลจากทั้งแนวโน้นมและฤดูกาลที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดในการพยากรณ์คือ ตัวแบบ SARIMA (0,1,0.) (0,1,1)12

บรรณานุกรม :
นลินี พานสายตา . (2559). การพยากรณ์จำนวนนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยตัวแบบ SARIMA.
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยดุสิตธานี.
นลินี พานสายตา . 2559. "การพยากรณ์จำนวนนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยตัวแบบ SARIMA".
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยดุสิตธานี.
นลินี พานสายตา . "การพยากรณ์จำนวนนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยตัวแบบ SARIMA."
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยดุสิตธานี, 2559. Print.
นลินี พานสายตา . การพยากรณ์จำนวนนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยตัวแบบ SARIMA. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยดุสิตธานี; 2559.