ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการของผู้ใช้บริการโรงแรมในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

หน่วยงาน วิทยาลัยดุสิตธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการของผู้ใช้บริการโรงแรมในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
นักวิจัย : กัลยา สร้อยสิงห์
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยดุสิตธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาระดับความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการของผู้ใช้บริการ 2)เปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการของผู้ใช้บริการ และ 3)ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการบริการของผู้ใช้บริการโรงแรมในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ประชากรคือผู้ใช้บริการโรงแรมในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่เข้าพักในโรงแรมระดับ 4-5 ดาว ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือผู้ใช้บริการโรงแรม จำนวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่และค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x?) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และค่าสถิติวิเคราะห์ผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยแบบจับคู่ (Paired t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความคาดหวังคุณภาพการบริการของผู้ใช้บริการโรงแรมในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก และระดับการรับรู้คุณภาพการบริการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการของผู้ใช้บริการโรงแรมในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าคุณภาพการบริการที่ผู้ใช้บริการรับรู้แตกต่างกับความคาดหวังในคุณภาพการบริการ 3) ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ ผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการในภาพรวมเป็นค่าบวก โดยค่าเฉลี่ยการรับรู้สูงกว่าความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการ ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ 1) ความเป็นรูปธรรมของการบริการ ควรจัดเตรียมบริเวณที่ต้อนรับส่วนหน้า (lobby) มีที่นั่งเพียงพอ 2) ความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ในการบริการ ควรมีการจัดพนักงานให้บริการอย่างถูกต้องทุกขั้นตอน 3) การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ควรจัดให้มีการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคุณภาพการบริการให้มีพนักงานที่เพียงพอและมีความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา 4) การสร้างความมั่นใจในการบริการ ควรจัดให้มีการอบรมพัฒนาในการให้บริการของพนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและพนักงานมีกิริยามารยาทและบุคลิกภาพที่ดี 5) การเข้าถึงจิตใจของผู้ใช้บริการ ควรพัฒนาพนักงานให้ความสนใจรับฟังปัญหาและช่วยแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดความประทับใจและกลับมาใช้บริการอีกครั้ง

บรรณานุกรม :
กัลยา สร้อยสิงห์ . (2559). ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการของผู้ใช้บริการโรงแรมในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยดุสิตธานี.
กัลยา สร้อยสิงห์ . 2559. "ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการของผู้ใช้บริการโรงแรมในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยดุสิตธานี.
กัลยา สร้อยสิงห์ . "ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการของผู้ใช้บริการโรงแรมในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยดุสิตธานี, 2559. Print.
กัลยา สร้อยสิงห์ . ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการของผู้ใช้บริการโรงแรมในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยดุสิตธานี; 2559.