ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยด้านสถานการณ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน วิทยาลัยดุสิตธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยด้านสถานการณ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : วาทิต อินทุลักษณ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยดุสิตธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้ศึกษาถึงความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยด้านสถานการณ์ที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดพรีเมี่ยม ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง (Structural Equation Model) เพื่อพยากรณ์พฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟสดพรีเมี่ยมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯ โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ด้วยการเก็บแบบสอบถามจากผู้ที่เคยใช้บริการร้านกาแฟสดพรีเมี่ยมที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 420 ราย และทำการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยพฤติกรรมการซื้อ จะได้รับอิทธิพลรวมในทิศทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากปัจจัยเชิงสาเหตุส่วนประสมทางการตลาด มีค่าเท่ากับ .757 (?=.757; p<.01) โดยมีอิทธิพลทางตรงและมีอิทธิพลทางอ้อมในทิศทางที่เป็นบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าเท่ากับ .255, .502 ตามลำดับ นอกจากนั้น การศึกษานี้ยังได้พัฒนาสมการโครงสร้างของพฤติกรรมการซื้อกาแฟสดพรีเมี่ยมในเขตกรุงเทพฯ ที่มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับที่ยอมรับได้จากดัชนีวัดความสอดคล้องหลายตัว ( 2/df = 1.911, p>.001, GFI=.974, RMSEA=.048, CFI=.986, SRMR=.034) โดยโครงสร้างเชิงสมมติฐานที่เป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์อยู่ในระดับมาก ดั้งนั้นการทำความเข้าใจในปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยด้านสถานการณ์ ทั้ง 2 ปัจจัยนี้จะกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการซื้อหรือบริโภค เพราะจะเห็นได้ว่าเมื่อพิจารณาตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งอย่างเดียวจะทำให้อิทธิพลโดยรวมน้อยกว่าพิจารณาทั้ง 2 ปัจจัยพร้อมกัน

บรรณานุกรม :
วาทิต อินทุลักษณ์ . (2560). การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยด้านสถานการณ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยดุสิตธานี.
วาทิต อินทุลักษณ์ . 2560. "การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยด้านสถานการณ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยดุสิตธานี.
วาทิต อินทุลักษณ์ . "การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยด้านสถานการณ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยดุสิตธานี, 2560. Print.
วาทิต อินทุลักษณ์ . การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยด้านสถานการณ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยดุสิตธานี; 2560.