ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถาปัตยกรรม, การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกเป็นเมืองศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สถาปัตยกรรม, การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกเป็นเมืองศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย
นักวิจัย : จิรวัฒน์ พิระสันต์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://ocac.go.th///wp-content/uploads/2018/05/52-6.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวางบทบาทของภารกิจด้านศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลกให้สอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทของวิถีชีวิต ประกอบด้วยภาคีที่เกี่ยวข้องทางด้านศิลปกรรมร่วมสมัย การมีส่วนร่วมในการวางรากฐานการพัฒนา การมีระบบบริหารจัดการที่ดีในทุกระดับ มีการใช้ศักยภาพด้านเอกลักษณ์ของศิลปะและวัฒนธรรมที่มีอยู่เป็นฐานในการผลิต และบริการเพื่อเตรียมพัฒนาจังหวัด นำข้อได้เปรียบของพื้นที่และความเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านต่าง ๆ รวมทั้งโครงข่ายบริการพื้นฐานที่พัฒนามากขึ้นแล้ว เป็นสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันให้ก้าวตามโลกอย่างรู้เท่าทันพิษณุโลกมีประวัติศาสตร์พิษณุโลกเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน นับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์มาจนถึงสมัยปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากเคยมีฐานะเป็นเมืองหลวง เมื่องราชธานีฝ่ายเหนือเมืองลูกหลวง เมืองเอก และเมืองหน้าด่านเป็นต้น ด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นศูนย์กลางในการบริการด้านต่างๆ เช่น การศึกษา ขนส่ง การค้าขาย ฯลฯ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมมีความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของประชาชน ชนเผ่าต่างๆ งานประเพณี วัฒนธรรมบางอย่างที่ยังคงมีอยู่ วิถีชีวิตในการประกอบอาชีพ การปลูกสร้างบ้านเรือน งานผลิตภัณฑ์พื้นเมืองและอื่นๆ ด้านแหล่งท่องเที่ยว มี แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ทำให้ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวมากขึ้น

บรรณานุกรม :
จิรวัฒน์ พิระสันต์ . (2552). สถาปัตยกรรม, การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกเป็นเมืองศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย.
จิรวัฒน์ พิระสันต์ . 2552. "สถาปัตยกรรม, การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกเป็นเมืองศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย.
จิรวัฒน์ พิระสันต์ . "สถาปัตยกรรม, การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกเป็นเมืองศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, 2552. Print.
จิรวัฒน์ พิระสันต์ . สถาปัตยกรรม, การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกเป็นเมืองศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย; 2552.