ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทัศนศิลป์, คีตศิลป์, การจัดทำบรรณานุกรมและบทคัดย่อหนังสือสิ่งพิมพ์ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สาขาทัศนศิลป์และคีตศิลป์.

หน่วยงาน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทัศนศิลป์, คีตศิลป์, การจัดทำบรรณานุกรมและบทคัดย่อหนังสือสิ่งพิมพ์ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สาขาทัศนศิลป์และคีตศิลป์.
นักวิจัย : กฤษณะพล วัฒนวินยู
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://ocac.go.th///wp-content/uploads/2018/05/53-3.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จากการรวบรวมหนังสือสิ่งพิมพ์ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสาขาทัศนศิลป์ จะเห็นได้ว่าเนื้อหามีความหลากหลาย อาทิ (1) พัฒนาการของการสร้างสรรค์ผลงาน (2) ปรัชญาของการสร้างสรรค์งานศิลปะ (3) แนวคิดเกี่ยวกับศิลปะ (4) กลุ่มศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงาน และ (5) เทคนิคและวิธีการและการนำเสนอผลงานศิลปะ องค์ความรู้ที่ปรากฎนั้น ได้แสดงให้เห็นว่า การสร้างสรรค์ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สาขาทัศนศิปล์ในประเทศไทย ได้มีการปรับเปลี่ยนปรัชญาแนวคิด รวมถึงเทคนิควิธีการสร้างสรรค์งานศิลปะไปตามบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยปรัชญาของการสร้างสรรค์งานนั้น ได้รับอิทธิพลของแนวศิลปะหลังสมัยใหม่ โดยมีแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมสากล การผู้สร้างสรรค์ผลงานเปิดพื้นที่สำหรับกลุ่มศิลปินท้องถิ่นที่สร้างสรรค์ผลงานบนฐานคิดของการดำรงรักษาวิถีชีวิตชนบทและสืบสานคุณค่าทางศิลปะของท้องถิ่น รวมถึงกลุ่มศิลปินต่างชาติ โดยเฉพาะชาวเอเชียที่ผลงานส่วนใหญ่สร้างสรรค์ตามแบบแผนประเพณี และมีส่วนในการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมไปสู่ความเป็นสากลมากขึ้น

บรรณานุกรม :
กฤษณะพล วัฒนวินยู . (2553). ทัศนศิลป์, คีตศิลป์, การจัดทำบรรณานุกรมและบทคัดย่อหนังสือสิ่งพิมพ์ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สาขาทัศนศิลป์และคีตศิลป์..
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย.
กฤษณะพล วัฒนวินยู . 2553. "ทัศนศิลป์, คีตศิลป์, การจัดทำบรรณานุกรมและบทคัดย่อหนังสือสิ่งพิมพ์ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สาขาทัศนศิลป์และคีตศิลป์.".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย.
กฤษณะพล วัฒนวินยู . "ทัศนศิลป์, คีตศิลป์, การจัดทำบรรณานุกรมและบทคัดย่อหนังสือสิ่งพิมพ์ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สาขาทัศนศิลป์และคีตศิลป์.."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, 2553. Print.
กฤษณะพล วัฒนวินยู . ทัศนศิลป์, คีตศิลป์, การจัดทำบรรณานุกรมและบทคัดย่อหนังสือสิ่งพิมพ์ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สาขาทัศนศิลป์และคีตศิลป์.. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย; 2553.