ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการระบบการผลิตสินค้าข้าวภายใต้ฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ของเครือข่ายยมมนา จังหวัดนครศรีธรรมราช (กลุ่มพื้นที่เทือกเขา ,ลุ่มน้ำ,ชายฝั่ง,เมือง และชายขอบ)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการระบบการผลิตสินค้าข้าวภายใต้ฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ของเครือข่ายยมมนา จังหวัดนครศรีธรรมราช (กลุ่มพื้นที่เทือกเขา ,ลุ่มน้ำ,ชายฝั่ง,เมือง และชายขอบ)
นักวิจัย : จิตติมา ดำรงวัฒนะ , มนิต พลหลา , สุธิรา ชัยรักษา เงินถาวร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จิตติมา ดำรงวัฒนะ , มนิต พลหลา , สุธิรา ชัยรักษา เงินถาวร . (2554). การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการระบบการผลิตสินค้าข้าวภายใต้ฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ของเครือข่ายยมมนา จังหวัดนครศรีธรรมราช (กลุ่มพื้นที่เทือกเขา ,ลุ่มน้ำ,ชายฝั่ง,เมือง และชายขอบ).
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา.
จิตติมา ดำรงวัฒนะ , มนิต พลหลา , สุธิรา ชัยรักษา เงินถาวร . 2554. "การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการระบบการผลิตสินค้าข้าวภายใต้ฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ของเครือข่ายยมมนา จังหวัดนครศรีธรรมราช (กลุ่มพื้นที่เทือกเขา ,ลุ่มน้ำ,ชายฝั่ง,เมือง และชายขอบ)".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา.
จิตติมา ดำรงวัฒนะ , มนิต พลหลา , สุธิรา ชัยรักษา เงินถาวร . "การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการระบบการผลิตสินค้าข้าวภายใต้ฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ของเครือข่ายยมมนา จังหวัดนครศรีธรรมราช (กลุ่มพื้นที่เทือกเขา ,ลุ่มน้ำ,ชายฝั่ง,เมือง และชายขอบ)."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2554. Print.
จิตติมา ดำรงวัฒนะ , มนิต พลหลา , สุธิรา ชัยรักษา เงินถาวร . การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการระบบการผลิตสินค้าข้าวภายใต้ฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ของเครือข่ายยมมนา จังหวัดนครศรีธรรมราช (กลุ่มพื้นที่เทือกเขา ,ลุ่มน้ำ,ชายฝั่ง,เมือง และชายขอบ). นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2554.