ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของแมลงปั่นใย (Insecta: Embioptera) ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของแมลงปั่นใย (Insecta: Embioptera) ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
นักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14455%2FNRCT.res.2013.6
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้เป็นศึกษา ชนิด การกระจาย ลักษณะและแหล่งอาศัยแมลงปั่นใยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย โดยศึกษาตัวอย่างจากภาคสนามในสังคมพืชที่แตกต่างกันและตรวจสอบตัวอย่าง พบแมลงปั่นใย 3 วงศ์ 5 สกุล 3 ชนิด และ 2 รูปแบบสัณฐาน วงศ์ Oligotomidae มี 3 ชนิด คือ Aposthonia borneensis, Eosembia auripecta และ Oligotoma saundersii วงศ์ Ptilocerembiidae มี 1 รูปแบบสัณฐาน คือ Ptilocerembia sp.1 และวงศ์ Teratembiidae มี 1 รูปแบบสัณฐาน คือ Oligembia sp.1 จากรูปแบบการกระจายสามารถแบ่งแมลงปั่นใยออกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 คือ ชนิดที่กระจายในพื้นที่ที่มีความสูงเหลือน้ำระดับทะเลปานกลางไม่เกิน 800 เมตร อาศัยได้ในหลายสังคมพืช ได้แก่ Eosembia auripecta กลุ่มที่ 2 คือ ชนิดที่กระจายในพื้นที่ที่มีความสูงเหลือน้ำระดับทะเลปานกลางไม่เกิน 800 เมตร มีความเจาะจงถิ่นอาศัย ได้แก่ Aposthonia borneensis, Oligotoma saundersii (พบเฉพาะในพื้นที่ชุมชน) และ Ptilocerembia sp. 1 (พบเฉพาะในพื้นที่ป่าธรรมชาติ) และกลุ่มที่ 3 คือ ชนิดที่พบพบในป่าดิบเขามีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางมากกว่า 800 เมตร ได้แก่ Oligembia sp.1 นอกจากนี้ ได้ทำการศึกษาถึงโครงสร้างพื้นฐานทางจุลกายวิภาคและมิญชเคมีของระบบต่างๆ ภายในลำตัวของแมลงปั่นใย ได้แก่ ระบบห่อหุ้มร่างกาย ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบขับถ่าย ระบบทางเดินอาหาร และระบบสืบพันธุ์ โดยใช้เทคนิคทางด้านจุลกายวิภาคภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้จัดเป็นรายงานวิจัยครั้งแรกของประเทศไทย

บรรณานุกรม :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ . (2556). การศึกษาทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของแมลงปั่นใย (Insecta: Embioptera) ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ . 2556. "การศึกษาทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของแมลงปั่นใย (Insecta: Embioptera) ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ . "การศึกษาทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของแมลงปั่นใย (Insecta: Embioptera) ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2556. Print.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ . การศึกษาทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของแมลงปั่นใย (Insecta: Embioptera) ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2556.