ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พันธุศาสตร์เชิงประชากรของแมลงริ้นดำ Simulium nodosum Puri (Diptera: Simuliidae) ในประเทศไทย

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พันธุศาสตร์เชิงประชากรของแมลงริ้นดำ Simulium nodosum Puri (Diptera: Simuliidae) ในประเทศไทย
นักวิจัย : รศ.ดร. ไพโรจน์ ประมวล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : http://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14455%2FNRCT.res.2016.49
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ความเข้าใจต่อโครงสร้างทางพันธุกรรม ความหลากหลายทางพันธุกรรม และประวัติศาสตร์ประชากรในแมลงที่เป็นพาหะนาโรค มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการวางแผนควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาครั้งนี้ใช้ลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีนในไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอ เพื่อตรวจสอบความแปรผันทางพันธุกรรม โครงสร้างทางพันธุกรรม และประวัติศาสตร์ประชากรของแมลงริ้นดาที่เป็นพาหะของโรคในประเทศไทย คือ Simulium nodosum Puri, 1933 เก็บตัวอย่างจานวนทั้งสิ้น 145 ตัวอย่าง จาก 10 ประชากร ในประเทศไทย ผลการศึกษาพบความแปรผันทางพันธุกรรมตา ซึ่งเป็นผลจากประวัติศาสตร์ประชากรที่มีการขยายขนาดอย่างรวดเร็วเมื่อประมาณ 2,600 5,200 ปี ที่ผ่านมา การขยายขนาดของประชากรอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาดังกล่าว อาจเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของแหล่งที่ S. nodosum ดูดเลือด คือ ประชากรมนุษย์และสัตว์เลี้ยง ในช่วงเวลาดังกล่าวจากการขยายตัวของสังคมเกษตรกรรม หรืออาจเกิดจากการที่ประชากรของ S. nodosum ในประเทศไทย เป็นผลจากการขยายขนาดของประชากรอย่างรวดเร็วในทางตอนเหนือ การวิเคราะห์สายสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอไม่พบการแบ่งแยกของสายวิวัฒนาการอย่างชัดเจน สอดคล้องกับผลการศึกษาเซลล์พันธุศาสตร์ การวิเคราะห์โครงสร้างทางพันธุกรรมพบว่ามีประชากรที่เปรียบเทียบกันเพียงร้อยละ 27 เท่านั้น ที่มีความแตกต่างทางพันธุกรรม ซึ่งความแตกต่างทางพันธุกรรมดังกล่าว มีความเป็นไปได้มากที่สุดจากอิทธิพลของเจเนติกดริฟต์ คาสาคัญ: ความแปรผันทางพันธุกรรม, การขยายขนาดของประชากร, พันธุศาสตร์เชิงประชากร, แมลงริ้นดา

บรรณานุกรม :
รศ.ดร. ไพโรจน์ ประมวล . (2559). พันธุศาสตร์เชิงประชากรของแมลงริ้นดำ Simulium nodosum Puri (Diptera: Simuliidae) ในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
รศ.ดร. ไพโรจน์ ประมวล . 2559. "พันธุศาสตร์เชิงประชากรของแมลงริ้นดำ Simulium nodosum Puri (Diptera: Simuliidae) ในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
รศ.ดร. ไพโรจน์ ประมวล . "พันธุศาสตร์เชิงประชากรของแมลงริ้นดำ Simulium nodosum Puri (Diptera: Simuliidae) ในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2559. Print.
รศ.ดร. ไพโรจน์ ประมวล . พันธุศาสตร์เชิงประชากรของแมลงริ้นดำ Simulium nodosum Puri (Diptera: Simuliidae) ในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2559.