ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สีเขียวสำหรับการวิเคราะห์โลหะบางชนิดโดยใช้ซีเควนเชียลอินเจคชันสเปกโทรโฟโตเมตรีพร้อมด้วยรีเอเจนต์ธรรมชาติสกัดจากแก่นฝาง (Ceasalpinia Sappan Linn.)

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สีเขียวสำหรับการวิเคราะห์โลหะบางชนิดโดยใช้ซีเควนเชียลอินเจคชันสเปกโทรโฟโตเมตรีพร้อมด้วยรีเอเจนต์ธรรมชาติสกัดจากแก่นฝาง (Ceasalpinia Sappan Linn.)
นักวิจัย : วัสกา ศิริอังคาวุธ , เกรียงไกร พลหงษ์ , ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วัสกา ศิริอังคาวุธ , เกรียงไกร พลหงษ์ , ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล . (2558). การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สีเขียวสำหรับการวิเคราะห์โลหะบางชนิดโดยใช้ซีเควนเชียลอินเจคชันสเปกโทรโฟโตเมตรีพร้อมด้วยรีเอเจนต์ธรรมชาติสกัดจากแก่นฝาง (Ceasalpinia Sappan Linn.).
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
วัสกา ศิริอังคาวุธ , เกรียงไกร พลหงษ์ , ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล . 2558. "การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สีเขียวสำหรับการวิเคราะห์โลหะบางชนิดโดยใช้ซีเควนเชียลอินเจคชันสเปกโทรโฟโตเมตรีพร้อมด้วยรีเอเจนต์ธรรมชาติสกัดจากแก่นฝาง (Ceasalpinia Sappan Linn.)".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
วัสกา ศิริอังคาวุธ , เกรียงไกร พลหงษ์ , ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล . "การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สีเขียวสำหรับการวิเคราะห์โลหะบางชนิดโดยใช้ซีเควนเชียลอินเจคชันสเปกโทรโฟโตเมตรีพร้อมด้วยรีเอเจนต์ธรรมชาติสกัดจากแก่นฝาง (Ceasalpinia Sappan Linn.)."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2558. Print.
วัสกา ศิริอังคาวุธ , เกรียงไกร พลหงษ์ , ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล . การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สีเขียวสำหรับการวิเคราะห์โลหะบางชนิดโดยใช้ซีเควนเชียลอินเจคชันสเปกโทรโฟโตเมตรีพร้อมด้วยรีเอเจนต์ธรรมชาติสกัดจากแก่นฝาง (Ceasalpinia Sappan Linn.). กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2558.