ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อเสริมสร้างด้านคุณธรรม (ความกตัญญูกตเวที) ของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อเสริมสร้างด้านคุณธรรม (ความกตัญญูกตเวที) ของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
นักวิจัย : วรรณา เรืองปราชญ์ , สมเอก ชุณหประเสริฐ
คำค้น : การพัฒนา , สื่อมัลติมีเดีย , คุณธรรม , ความกตัญญูกตเวที
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://202.29.86.225/~mbu/yri/wp-content/uploads/2015/03/7.%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ ของสื่อมัลติมิเดียและเพื่อศึกษาทัศนคติด้านคุณธรรม (ความกตัญญูกตเวที) ของนักศึกษา ที่มีต่อสื่อมัลติมีเดียเป็นการวิจัยกึ่งทดลองโดยสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พัฒนาเนื้อหาของสื่อมัลติมีเดียด้านความกตัญญูกตเวที เรื่อง คนสุดท้าย เพื่อให้ความรู้เรื่องคุณธรรม ทำให้ได้สื่อมัลติมีเดียที่มีความยาว 5 นาที ผลการวิจัยพบว่า สื่อมัลติมีเดียมีคุณภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด เนื้อหาชัดเจน มีความเข้าใจ ให้แง่คิดในเรื่องของคุณธรรมและความกตัญญู รูปแบบสื่อน่าสนใจ เหมาะสมสอดคล้องกับหัวเรื่อง ตัวละครมีความเหมาะสมปานกลาง แต่ยังไม่เป็นธรรมชาติ

บรรณานุกรม :
วรรณา เรืองปราชญ์ , สมเอก ชุณหประเสริฐ . (2551). การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อเสริมสร้างด้านคุณธรรม (ความกตัญญูกตเวที) ของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.
วรรณา เรืองปราชญ์ , สมเอก ชุณหประเสริฐ . 2551. "การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อเสริมสร้างด้านคุณธรรม (ความกตัญญูกตเวที) ของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.
วรรณา เรืองปราชญ์ , สมเอก ชุณหประเสริฐ . "การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อเสริมสร้างด้านคุณธรรม (ความกตัญญูกตเวที) ของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551. Print.
วรรณา เรืองปราชญ์ , สมเอก ชุณหประเสริฐ . การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อเสริมสร้างด้านคุณธรรม (ความกตัญญูกตเวที) ของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย; 2551.