ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทพระสงฆ์ชาวมาเลเซียเชื้อสายไทในรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทพระสงฆ์ชาวมาเลเซียเชื้อสายไทในรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย
นักวิจัย : อุทัย เอกสะพัง , คำนวณ นวลสนอง
คำค้น : บทบาท , พระสงฆ์ชาวมาเลเซียเชื้อสายไท , รัฐทางตอนเหนือ , มาเลเซีย
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://202.29.86.225/~mbu/yri/wp-content/uploads/2015/03/6.%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้าง/ระเบียบ/ข้อบังคับ/บทบาทหน้าที่การบริหารคณะสงฆ์ชาวมาเลเซียเชื้อสายไทในรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย เพื่อศึกษาภาวะความเป็นผู้นำทางสังคม/ความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับชุมชนท้องถิ่นของชาวมาเลเซียเชื้อสายไทในรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย และเพื่อศึกษความสัมพันธ์ระหว่าพระสงฆ์ชาวมาเลเซียกับเชื่อสายไทกับคณะสงฆ์ไทยและกลุ่มบุคคล/องค์กรในประเทศไทย การศึกษาใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ ประสานกับการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากพระสงฆ์เชื้อสายไทและพระสงฆ์ไทยที่ไปปฏิบัติศาสนากิจยังประเทศมาเลเซีย เป็นกรอบแนวคิด ผลการวิจัยพบว่า โครงสร้าง/ระเบียบ/ข้อบังคับ/บทบาทหน้าที่การบริหารคณะสงฆ์ชาวมาเลเซียเชื้อสายไทในรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซียนั้น ทำตามแบบอย่างคณะสงฆ์ในประเทศไทยทั้งนั้น และภาวะความเป็นผู้นำทางสังคม / ความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับชุมชนท้องถิ่นของชาวมาเลเซียเชื้อสายไทในรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซียนั้น พระสงฆ์ส่วนมากเน้นการสร้างถาวรวัตถุทางพุทธศาสนสถานและการเปิดสอนโรงเรียนภาษาไทย สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์ชาวมาเลเซียเชื้อสายไทกับคณะสงฆ์ไทยและกลุ่มบุคคล/องค์กรในประเทศไทยนั้นคณะสงฆ์ทั้งสองมีสัมพันธไมตรีดีมาก การเลื่อนสมณะศักดิ์ใดๆ ก็ขึ้นกับคณะสงฆ์ฝั่งไทย สำหรับคณะบุคคลทั้งสองฝั่งล้วนนับถือเสมือนเป็นเครือญาติพี่น้องกัน

บรรณานุกรม :
อุทัย เอกสะพัง , คำนวณ นวลสนอง . (2555). บทบาทพระสงฆ์ชาวมาเลเซียเชื้อสายไทในรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.
อุทัย เอกสะพัง , คำนวณ นวลสนอง . 2555. "บทบาทพระสงฆ์ชาวมาเลเซียเชื้อสายไทในรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.
อุทัย เอกสะพัง , คำนวณ นวลสนอง . "บทบาทพระสงฆ์ชาวมาเลเซียเชื้อสายไทในรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555. Print.
อุทัย เอกสะพัง , คำนวณ นวลสนอง . บทบาทพระสงฆ์ชาวมาเลเซียเชื้อสายไทในรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย; 2555.