ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำหลักธรรม หัวใจเศรษฐี ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประชนชน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำหลักธรรม หัวใจเศรษฐี ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประชนชน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : ศิขิรินทร์ ไชยนา
คำค้น : หลัธรรมหัวใจเศรษฐี , การแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://202.29.86.225/~mbu/yri/wp-content/uploads/2015/03/4.%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการนำหลักธรรม หัวใจเศรษฐี ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประชาชน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเปรียบเทียบการนำหลักธรรม หัวใจเศรษฐี ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประชาชน จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และเพื่อหาแนวทางการนำหลักธรรม หัวใจเศรษฐี ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนที่อยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการสุ่มแบบบังเอิญ การกำหนดขนาดตัวอย่างตามโควตาในแต่ละอาชีพ จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบทดสอบใช้สถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีการรนำหลักธรรม หัวใจเศรษฐี ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ประชาชนที่มีเพศ อายุ ต่างกันมีการนำหลักธรรม หัวใจเศรษฐี ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่แตกต่างกัน ส่วนประชากรที่มีระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ภาวะหนี้สินต่างกันมีการนำหลักธรรม หัวใจเศรษฐี ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และประชาชนมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการนำหลักธรรม หัวใจเศรษฐี ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไว้ว่า การพึ่งพาตนเองโดยใช้ความขยัน การรู้จักการประมาณความพอดีในการกิน การใช้ การมีเพื่อนที่ดีมีส่วนช่วยเสริมสร้างควาทเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ การพออยู่พอกิน การรู้จักความพอเพียงไม่ใช้จ่ายเกิน สามารถแก้ไขเศรษฐกิจได้

บรรณานุกรม :
ศิขิรินทร์ ไชยนา . (2552). การนำหลักธรรม หัวใจเศรษฐี ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประชนชน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.
ศิขิรินทร์ ไชยนา . 2552. "การนำหลักธรรม หัวใจเศรษฐี ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประชนชน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.
ศิขิรินทร์ ไชยนา . "การนำหลักธรรม หัวใจเศรษฐี ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประชนชน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552. Print.
ศิขิรินทร์ ไชยนา . การนำหลักธรรม หัวใจเศรษฐี ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประชนชน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย; 2552.