ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาพุทธศาสนทายาทให้ยั่งยืน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาพุทธศาสนทายาทให้ยั่งยืน
นักวิจัย : พระมหาบุญศรี ญาณวุฑโฒ
คำค้น : ปัจจัย , ศาสนทายาท , แนวทาง , ความยั่งยืน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://202.29.86.225/~mbu/yri/wp-content/uploads/2015/03/3.%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การววิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมาและสถานการณ์ของศาสนทายาทในพระพุทธศาสนาเถรวาท เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่สนับสนุนพุทธศาสนทายาท และเพื่อเสนอแนวทางที่สนับสนุน และพัฒนาพุทธศาสนทายาทให้ยั่งยืน โดยได้ทำการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงพระสงฆ์ 4 ภาค จำนวน 80 รูป แล้วทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทธนากลุ่มที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว จึงทำการวิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหาแล้วนำมาบรรยายตามความจริง ผลการวิจัยพบว่า สถาณการณ์พุทธศาสนทายาทในประเทศไทยในปัจจุบันนี้ พระสงฆ์ สามเณร ส่วนมากยังคงประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยมาโดยตลอด จะมีเพียงบางรูปที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดต่อองค์การสงฆ์ และทำงายศรัทราของพุทธศาสนิกชน วิธีแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพุทธศาสนทายาท มหาถรสมาคมร่วมกับพุทธศาสนิกชน ควรช่วยกันส่งเสริมให้มีการบวชเรียนอย่างเป็นระบบ ด้านการศึกษา องค์กรสงฆ์ควรปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับภาครัฐ ด้านศาสนทายาท พระสงฆ์ สามเณรต้องปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัยเคร่งครัด สำหรับนโยบายการส่งเสริมพัฒนาพุทธศาสนทายาทพบว่า มหาเถรสมาคมได้ส่งเสริมการบรรพชาอุปสมบท ส่งเสริมการศึกษาและการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ส่วนปัจจัยที่ส่งเสริมให้พุทธศาสนทายาทดำรงสมณเพศได้อย่างยั่งยืน พบว่าพุทธศาสนิกชนทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ต้องร่วมมือกันส่งเสริมพระสงฆ์ สามเณรในทุกๆด้านอย่างเหมาะสม แนวทางการสนับสนุนและพัฒนาพุทธศาสนทายาทให้ยั่งยืน องค์กรสงฆ์ควรพัฒนาพระสงฆ์สามเณรให้มีศักยภาพในด้านการศึกษา การปฏิบัติธรรมและการเผยแพร่ธรรมมากยิ่งขึ้น ในการสร้างศาสนทายาท พบว่า พุทธศาสนิกชนต้องร่วมกันสร้างศาสนทายาท ตั้งแต่ยังเป็นสามเณรเพื่อเตรียมพร้อมที่จะอุปสมบท โดยมีการส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ครบวงจร ส่งเสริมทำงานวิชาการและงานพระศาสนาตามความถนัด

บรรณานุกรม :
พระมหาบุญศรี ญาณวุฑโฒ . (2553). การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาพุทธศาสนทายาทให้ยั่งยืน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.
พระมหาบุญศรี ญาณวุฑโฒ . 2553. "การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาพุทธศาสนทายาทให้ยั่งยืน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.
พระมหาบุญศรี ญาณวุฑโฒ . "การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาพุทธศาสนทายาทให้ยั่งยืน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553. Print.
พระมหาบุญศรี ญาณวุฑโฒ . การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาพุทธศาสนทายาทให้ยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย; 2553.