ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยที่มีต่อพัฒนาการตามหลักไตรสิกขา กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยที่มีต่อพัฒนาการตามหลักไตรสิกขา กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
นักวิจัย : พระปลัดบุญธรรม ปุญญธมโม
คำค้น : สภาพแวดล้อม , พัฒนาการตามหลักไตรสิกขา , มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://202.29.86.225/~mbu/yri/wp-content/uploads/2015/03/2.%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย พัฒนาการตามหลักไตรสิกขาของนักศึกษา และหาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยกับพัฒนาการตามหลักไตรสิกขาของนักศึกษา โดยได้ทำการสุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาจำนวน 389 รูป/คน จากวิทยาเขต 7 แห่ง ศูนย์การศึกษา 11 แห่ง ห้องเรียน 3 แห่ง ด้วยการตอบแบบสอบถามแล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์และประมาลผลด้วยการใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และไคว์สแคว์เทสท์ โดยตั้งนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลวิจัยพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสภาพแวดคล้องของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมาก มีพัฒนาการตามหลักไตรสิกขา อยู่ในระดับมาก สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการบริหาร ด้านการเรียนการสอน ด้านอาคารสถานที่ และด้านการปฏิสัมพันธ์กลุ่มเพื่อน มีผลต่อการพัฒนาการตามหลักไตรสิกขาของนักศึกษา

บรรณานุกรม :
พระปลัดบุญธรรม ปุญญธมโม . (2552). สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยที่มีต่อพัฒนาการตามหลักไตรสิกขา กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.
พระปลัดบุญธรรม ปุญญธมโม . 2552. "สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยที่มีต่อพัฒนาการตามหลักไตรสิกขา กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.
พระปลัดบุญธรรม ปุญญธมโม . "สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยที่มีต่อพัฒนาการตามหลักไตรสิกขา กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552. Print.
พระปลัดบุญธรรม ปุญญธมโม . สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยที่มีต่อพัฒนาการตามหลักไตรสิกขา กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย; 2552.