ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลักษณะการอนุรักษ์ประเภณีการแงเรือยาวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประชาชน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ลักษณะการอนุรักษ์ประเภณีการแงเรือยาวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประชาชน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
นักวิจัย : พระศรีรัชมงคลบัณฑิต
คำค้น : การอนุรักษ์ , ประเพณีการแข่งเรือยาว , การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม , การบริหารจัดการ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://202.29.86.225/~mbu/yri/wp-content/uploads/2015/03/1.-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการอนุรักษ์ ผลกระทบด้านเศรฐกิจและสังคม ปัญหาและแนวทางแก้ไข และเสนอแนะลักษณะการอนุรักษ์ประเพณีการแข่งเรือยาว โดยเก็บข้อมูลจำนวน 20 ตัวอย่าง ด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึก สนทนากลุ่มย่อย และสังเกตการณ์ แล้วนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นที่สำคัญ ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนให้ความร่วมมือนุรักษ์ประเพณีระดับหนึ่งแต่ยังขาดตวามเข้าใจเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผลกระทบทางเศรษฐกิจมีเชิงบวกเล็กน้อยเชิงลบค่อนข้างชัดเจน ด้านสังคมมีผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ปัญหาหลักก็คือ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและต้องผลักดันให้เป็นประเพณีวัฒนธรรมในระดับจังหวัดจึงจะสามารถอนุรักษ์สืบสานได้ตลอดไป

บรรณานุกรม :
พระศรีรัชมงคลบัณฑิต . (2553). ลักษณะการอนุรักษ์ประเภณีการแงเรือยาวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประชาชน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดชัยภูมิ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.
พระศรีรัชมงคลบัณฑิต . 2553. "ลักษณะการอนุรักษ์ประเภณีการแงเรือยาวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประชาชน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดชัยภูมิ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.
พระศรีรัชมงคลบัณฑิต . "ลักษณะการอนุรักษ์ประเภณีการแงเรือยาวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประชาชน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดชัยภูมิ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553. Print.
พระศรีรัชมงคลบัณฑิต . ลักษณะการอนุรักษ์ประเภณีการแงเรือยาวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประชาชน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดชัยภูมิ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย; 2553.