ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สันติวิถีธุรกิจชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอ จังหวัดตาก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สันติวิถีธุรกิจชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอ จังหวัดตาก
นักวิจัย : สิทธิเดช วงศ์ปรัชญา
คำค้น : สันติวิถีธุรกิจชุมชน , มูเซอ , จังหวัดตาก
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : http://yri.mbu.ac.th/?wpdmpro=%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0-3
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ 1. เพื่อศึกษาปัญหาความขัดแย้งทางธุรกิจชุมชนกลุ่ม ชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอกับชาวไทยพื้นราบและองค์กรภาครัฐ 2. เพื่อศึกษาบริบทวิถีชีวิต และธุรกิจชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอ3. เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอ 4. เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางธุรกิจชุมชนแบบสันติวิธีประชากรที่ศึกษาประกอบด้วย ชุมชนบ้านห้วยปลาหลด บ้านมูเซอใหม่ บ้านส้มป่อยอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 1,830 คน ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า 1.ขาดความต่อเนื่องเชิงนโยบายการดำเนินนโยบายข้าราชการขาดความ เข้าใจ เข้าถึง และธรรมาภิบาลการแกไข้ปัญหา พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติประกาศทับที่อยู่อาศัยที่ทำกินของลาหู่ (มูเซอ) จนนาไปสู่ความเหลื่อมล้า ในการอยู่ร่วมกัน 2.ลาหู่ (มูเซอ) เป็น กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต ความเชื่อ ภาษา ประวัติศาสตร์ ทัศนคติค่านิยมเป็นของตนเองมาอย่างยาวนาน มีความเคร่งครัดในวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต การอยู่กับป่าแบบเศรษฐกิจพอเพียง 3.การพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขาเผ่าลาหู่ (มูเซอ) มีขีดจำกัด ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติและ 4. 1.) บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องงร่วมกับชุมชนแกไข้ปัญหาภายใต้หลักนิติศาสตร์รัฐศาสตร์แนวพุทธ 2.)กำหนดเขตพื้นที่อยู่อาศัยที่ดินทำกินให้ชัดเจน 3.) ทบทวนกฎระเบียบข้อบังคับในระดบักระทรวงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 4.) ส่งเสริมให้ข้าราชการและชุมชนเกิดการเรียนรู้การบริหารจัดการความเสี่ยงร่วมกันและส่งเสริม เศรษฐกิจชุมชนรองรับกระบวนทัศน์การปฏิรูปประเทศ

บรรณานุกรม :
สิทธิเดช วงศ์ปรัชญา . (2560). สันติวิถีธุรกิจชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอ จังหวัดตาก.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.
สิทธิเดช วงศ์ปรัชญา . 2560. "สันติวิถีธุรกิจชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอ จังหวัดตาก".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.
สิทธิเดช วงศ์ปรัชญา . "สันติวิถีธุรกิจชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอ จังหวัดตาก."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560. Print.
สิทธิเดช วงศ์ปรัชญา . สันติวิถีธุรกิจชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอ จังหวัดตาก. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย; 2560.