ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความฉลาดทางสุขภาพเกี่ยวกับโรคอ้วนในเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความฉลาดทางสุขภาพเกี่ยวกับโรคอ้วนในเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
นักวิจัย : กิจปพน ศรีธานี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความฉลาดทางสุขภาพเกี่ยวกับโรคอ้วน และ 2) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมกับระดับความฉลาดทางสุขภาพเกี่ยวกับโรคอ้วนในเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ จำนวน 427 คน เก็บข้อมูลในระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 โดยใช้แบบสอบถามและแบบทดสอบความฉลาดทางสุขภาพเกี่ยวกับโรคอ้วน วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด และหาความสัมพันธ์ด้วยสถิติทดสอบไคสแคว์ ผลการวิจัยพบว่า 1. ความฉลาดทางสุขภาพเกี่ยวกับโรคอ้วน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนรวมด้านทักษะการตัดสินใจอยู่ในระดับสูง ด้านทักษะความรู้และความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง ทักษะการเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง ทักษะการจัดการตนเองอยู่ในระดับปานกลาง ทักษะการสื่อสารอยู่ในระดับต่ำ และทักษะการรู้เท่าทันสื่ออยู่ในระดับต่ำ 2. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ มีความสัมพันธ์กับความฉลาดทางสุขภาพด้านความรู้ความเข้าใจ และทักษะการตัดสินใจ อายุ มีความสัมพันธ์กับความฉลาดทางสุขภาพด้านทักษะการสื่อสาร ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับความฉลาดทางสุขภาพด้านทักษะการสื่อสาร ด้านทักษะการจัดการตนเอง และด้านทักษะการรู้เท่าทันสื่อเกี่ยวกับโรคอ้วนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ ลักษณะการจัดอาหารในครอบครัวใน 1 วัน มีความสัมพันธ์กับความฉลาดทางสุขภาพด้านความรู้ความเข้าใจ และด้านการเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ การมีแหล่งเรียนรู้หรืออุปกรณ์ของโรงเรียนเพื่อค้นหาข้อมูลสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับความฉลาดทางสุขภาพด้านทักษะการเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ ด้านทักษะการสื่อสาร และด้านทักษะการรู้เท่าทันสื่อ การไปใช้บริการด้านสุขภาพในรอบปีที่ผ่านมา มีความสัมพันธ์กับความฉลาดทางสุขภาพด้านความรู้ความเข้าใจ และด้านทักษะการตัดสินใจเกี่ยวกับโรคอ้วนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

บรรณานุกรม :
กิจปพน ศรีธานี . (2559). ความฉลาดทางสุขภาพเกี่ยวกับโรคอ้วนในเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง.
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
กิจปพน ศรีธานี . 2559. "ความฉลาดทางสุขภาพเกี่ยวกับโรคอ้วนในเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง".
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
กิจปพน ศรีธานี . "ความฉลาดทางสุขภาพเกี่ยวกับโรคอ้วนในเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง."
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2559. Print.
กิจปพน ศรีธานี . ความฉลาดทางสุขภาพเกี่ยวกับโรคอ้วนในเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2559.