ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบตรวจวัดตามเวลาจริงสำหรับเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบตรวจวัดตามเวลาจริงสำหรับเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย
นักวิจัย : ภาคย์ สธนเสาวภาคย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบตรวจวัดตามเวลาจริงภายในบริเวณบ้านโดยการใช้เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย เซ็นเซอร์โหนดที่ใช้ในงานวิจัยนี้ถูกออกแบบให้ตรวจวัดสภาพแวดล้อมต่างๆ แบ่งเป็น 2 สถานการณ์ คือ การตรวจวัดในพื้นที่แบบปิด (ภายในบ้าน) และการตรวจวัดพื้นที่แบบเปิด (ภายนอกบ้าน) สำหรับในพื้นที่ปิดมี 5 ตัวแปรที่ตรวจวัด ได้แก่ อุณหภูมิ ความสว่างของแสง ระดับคุณภาพของอากาศ ระดับรังสีอัลตราไวโอเลตและการเคลื่อนที่ และในพื้นที่เปิดมี 5 ตัวแปรที่ตรวจวัด ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้นในดิน ระดับคุณภาพอากาศ ระดับรังสีอัลตราไวโอเลต และการตรวจจับน้ำฝนโดยงานวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้สถาปัตยกรรมของ Raspberry Pi ให้เป็นเซิร์ฟเวอร์โหนดที่ทำหน้าที่รับข้อมูลต่างๆ ที่ถูกตรวจวัดได้จากเซ็นเซอร์โหนด ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บลงในฐานข้อมูล เพื่อแจ้งให้ผู้พักอาศัยได้ทราบผ่านทางเว็บซ็อคเก็ต ผลการทดสอบประสิทธิภาพพบว่า 1) การตั้งค่าความถี่ในการส่งข้อมูลที่ต่ำจะส่งผลให้ค่าความล่าช้าของข้อมูลมีน้อยและมีอัตราการได้รับข้อมูลที่เพิ่มขึ้น 2) การกำหนดโหมด sleep ในอุปกรณ์เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายจะทำให้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานและมีระยะเวลาในการใช้งานเพิ่มมากขึ้น 3) การใช้ฐานข้อมูลประเภท NoSQL สำหรับการเก็บข้อมูลตามเวลาจริงจะมีความเร็วในการเขียนข้อมูลมากกว่าฐานข้อมูลประเภท SQL และ 4) ในส่วนของการทดสอบการแสดงผลของระบบตรวจวัดตามเวลาจริงนั้น ระบบสามารถทำงานได้โดยไม่มีข้อผิดพลาด ยิ่งไปกว่านั้นระบบที่ออกแบบขึ้นยังใช้พลังงานไฟฟ้าต่ำ

บรรณานุกรม :
ภาคย์ สธนเสาวภาคย์ . (2559). ระบบตรวจวัดตามเวลาจริงสำหรับเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย.
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ภาคย์ สธนเสาวภาคย์ . 2559. "ระบบตรวจวัดตามเวลาจริงสำหรับเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย".
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ภาคย์ สธนเสาวภาคย์ . "ระบบตรวจวัดตามเวลาจริงสำหรับเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย."
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2559. Print.
ภาคย์ สธนเสาวภาคย์ . ระบบตรวจวัดตามเวลาจริงสำหรับเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2559.