ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบของช่วงเวลาในการส่งข้อมูลต่อประสิทธิภาพของเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบของช่วงเวลาในการส่งข้อมูลต่อประสิทธิภาพของเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย
นักวิจัย : ภาคย์ สธนเสาวภาคย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบผลกระทบของช่วงเวลาในการส่งข้อมูลต่อประสิทธิภาพของเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย โดยทดสอบประสิทธิภาพในด้านของอัตราการส่งข้อมูลสำเร็จ ความล่าช้าของข้อมูลและจำนวนข้อความควบคุมในเครือข่าย ผู้วิจัยได้ทดสอบระบบโดยใช้เซ็นเซอร์โหนดจำนวน 16 โหนด แบ่งเป็นโหนดเก็บข้อมูล 1 โหนด โหนดส่งต่อข้อมูล 6 โหนด และโหนดส่งข้อมูล 9 โหนด ในการทดลองผู้วิจัยได้ติดตั้งเซ็นเซอร์ตามห้องเรียนภายในอาคารและเขียนโปรแกรมควบคุมการส่งข้อมูล ในการทดลองได้แบ่งการส่งข้อมูลออกเป็น 2 ประเภทคือ 1) ส่งข้อมูลตามเวลาที่กำหนดและ 2) สุ่มเวลาส่งข้อมูลในช่วงเวลาที่กำหนด ผลการวิจัยพบว่า การสุ่มเวลาในการส่งข้อมูลในช่วงที่กว้างขึ้นทำให้มีอัตราการส่งข้อมูลสำเร็จมากขึ้น ความล่าช้าของข้อมูลและข้อความควบคุมในเครือข่ายลดลงเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับการส่งข้อมูลตามเวลาที่กำหนดโดยมีอัตราการส่งข้อมูลสำเร็จเท่ากับร้อยละ 98.76 และร้อยละ 83.19 ตามลำดับ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่าค่าความล่าช้าในการส่งข้อมูลจะขึ้นอยู่กับจำนวนของโหนดที่ส่งต่อข้อมูล ซึ่งโหนดที่อยู่ใกล้และไกลกับโหนดรับข้อมูลมากที่สุดมีค่าความล่าช้าสูงสุดเฉลี่ย 0.78 วินาที และ 0.93 วินาที ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
ภาคย์ สธนเสาวภาคย์ . (2558). ผลกระทบของช่วงเวลาในการส่งข้อมูลต่อประสิทธิภาพของเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย.
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ภาคย์ สธนเสาวภาคย์ . 2558. "ผลกระทบของช่วงเวลาในการส่งข้อมูลต่อประสิทธิภาพของเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย".
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ภาคย์ สธนเสาวภาคย์ . "ผลกระทบของช่วงเวลาในการส่งข้อมูลต่อประสิทธิภาพของเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย."
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2558. Print.
ภาคย์ สธนเสาวภาคย์ . ผลกระทบของช่วงเวลาในการส่งข้อมูลต่อประสิทธิภาพของเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2558.