ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
นักวิจัย : กิจปพน ศรีธานี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาภาวะสุขภาพ ความฉลาดทางสุขภาพตามหลักพฤติกรรม 3อ 2ส และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะสุขภาพกับคุณภาพชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาพตามหลักพฤติกรรม 3อ 2ส กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ จำนวน 600 คน ได้มาจากการเปิดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 % โดยเลือกขนาดตัวอย่างตามความคลาดเคลื่อน 4 % แล้วคำนวณตัวอย่างด้วยวิธีแบ่งสัดส่วนและเก็บตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะสุขภาพ ความฉลาดทางสุขภาพตามหลักพฤติกรรม 3อ 2ส และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติไคสแควร์ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของสเปียร์แมน ผลการวิจัยพบว่า 1. ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุพบว่า ผู้สูงอายุร้อยละ 24.3 มีโรคประจำตัวอย่างน้อย 1 โรค โดยมีโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคประจำตัวร้อยละ 34.7 มีโรคเบาหวานเป็นโรคประจำตัวร้อยละ 31.2 มีโรคไขมันในเลือดสูงเป็นโรคประจำตัวร้อยละ 9.2 และมีโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นโรคประจำตัวร้อยละ 5.8 ตามลำดับ ความฉลาดทางสุขภาพตามหลักพฤติกรรม 3อ 2ส ของผู้สูงอายุโดยรวมอยู่ในระดับต่ำ ระดับคะแนนคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอยู่ในระดับสูง 2. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะสุขภาพกับคุณภาพชีวิตมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาพตามหลักพฤติกรรม 3อ 2ส กับคุณภาพชีวิตมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

บรรณานุกรม :
กิจปพน ศรีธานี . (2557). ภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง.
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
กิจปพน ศรีธานี . 2557. "ภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง".
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
กิจปพน ศรีธานี . "ภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง."
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2557. Print.
กิจปพน ศรีธานี . ภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2557.