ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานฉบับที่ วพ.306 การปรับแก้ผลกระทบของอุณหภูมิผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่มีต่อการประเมินความแข็งแรงของถนนลาดยาง

หน่วยงาน กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานฉบับที่ วพ.306 การปรับแก้ผลกระทบของอุณหภูมิผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่มีต่อการประเมินความแข็งแรงของถนนลาดยาง
นักวิจัย : นวพล พรหมจารีย์ , อภิชัย อิสริยานุกูล , สาธิต อินนามเพ็ง
คำค้น : -
หน่วยงาน : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://saraban.doh.go.th/DipWeb/htmlpub/index.jsp
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงข่ายถนนส่วนใหญ่ในความดูแลของกรมทางหลวงเป็นถนนลาดยางที่มีผิวทางชนิด แอสฟัลต์คอนกรีตซึ่งค่าความแข็งแรงของผิวทางประเภทนี้จะแปรผันตามอุณหภูมิผิวทาง โดย อุณหภูมิจะส่งผลโดยตรงกับค่าความยืดหยุ่นของแอสฟัลต์ ซึ่งเป็นสารที่เชื่อมประสานมวลรวม ของผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเข้าด้วยกัน อุณหภูมิผิวทางจึงเป็นหนึ่งตัวแปรสำคัญในการ ประเมินความแข็งแรงของถนนลาดยางเพื่อการวางแผนงานและกำหนดวิธีการซ่อมบำรุงถนน รายงานวิจัยนี้จะนาเสนอการศึกษาลักษณะของอุณหภูมิในผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ มีผลต่อการประเมินความแข็งแรงของถนนลาดยาง โดยการพัฒนาแบบจาลองการปรับแก้ผล ของอุณหภูมิต่อค่าการแอ่นตัวของผิวทางและค่าโมดูลัสผิวทางที่ได้จากการทดสอบด้วยเครื่อง Falling Weight Deflectometer (FWD) โดยแบบจาลองนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ ประเมินความแข็งแรงของผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต นอกจากนี้ยังได้เสนอแนวทางการปรับแก้ ผลของอุณหภูมิผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตสาหรับการทดสอบความแข็งแรงของถนนลาดยาง ด้วยเครื่อง FWD อีกด้วย กรมทางหลวงหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานวิจัยฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อวิศวกรและผู้ ที่สนใจได้ทราบและเข้าใจถึงผลกระทบของอุณหภูมิในถนนลาดยาง และสามารถนา แบบจาลองการปรับแก้ค่าความแข็งแรงผิวทางเนื่องมาจากผลของอุณหภูมิ ไปใช้ในงาน ประเมินความแข็งแรงของถนนลาดยางได้อย่างแม่นยา เพื่อให้สามารถบำรุงรักษาถนนได้อย่าง มีประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของถนนให้ยาวนานยิ่งขึ้น อันจะนามาซึ่งการประหยัด งบประมาณได้เป็นอย่างมาก

บรรณานุกรม :
นวพล พรหมจารีย์ , อภิชัย อิสริยานุกูล , สาธิต อินนามเพ็ง . (2557). รายงานฉบับที่ วพ.306 การปรับแก้ผลกระทบของอุณหภูมิผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่มีต่อการประเมินความแข็งแรงของถนนลาดยาง.
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง.
นวพล พรหมจารีย์ , อภิชัย อิสริยานุกูล , สาธิต อินนามเพ็ง . 2557. "รายงานฉบับที่ วพ.306 การปรับแก้ผลกระทบของอุณหภูมิผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่มีต่อการประเมินความแข็งแรงของถนนลาดยาง".
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง.
นวพล พรหมจารีย์ , อภิชัย อิสริยานุกูล , สาธิต อินนามเพ็ง . "รายงานฉบับที่ วพ.306 การปรับแก้ผลกระทบของอุณหภูมิผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่มีต่อการประเมินความแข็งแรงของถนนลาดยาง."
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง, 2557. Print.
นวพล พรหมจารีย์ , อภิชัย อิสริยานุกูล , สาธิต อินนามเพ็ง . รายงานฉบับที่ วพ.306 การปรับแก้ผลกระทบของอุณหภูมิผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่มีต่อการประเมินความแข็งแรงของถนนลาดยาง. กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง; 2557.