ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานฉบับที่ วพ.305 การศึกษาลักษณะอุณหภูมิของผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเพื่อประโยชน์แก่การประเมินความแข็งแรงของถนนลาดยาง

หน่วยงาน กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานฉบับที่ วพ.305 การศึกษาลักษณะอุณหภูมิของผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเพื่อประโยชน์แก่การประเมินความแข็งแรงของถนนลาดยาง
นักวิจัย : นวพล พรหมจารีย์ , อภิชัย อิสริยานุกูล , สาธิต อินนามเพ็ง , บรรพต อ่องสุขสันต์
คำค้น : -
หน่วยงาน : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://saraban.doh.go.th/DipWeb/htmlpub/index.jsp
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้ทำการศึกษาถึงลักษณะของอุณหภูมิในผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยมุ่งประเด็นศึกษาลักษณะการแผ่ของอุณหภูมิภายในผิวทาง ลักษณะวงจรการเปลี่ยนแปลง ของอุณหภูมิใต้ผิวทาง ณ เวลาต่างๆตลอดทั้งวัน และการพัฒนาแบบจำลองการทำนาย การอุณหภูมิใต้ผิวทางที่ความลึกต่างๆ โดยในงานศึกษานี้ทำการเก็บข้อมูลอุณหภูมิผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีตกระจายทั่วประเทศระหว่างปี 2553 2554 โดยในแต่ละแปลงทดสอบ มีการเจาะสารวจค่าอุณหภูมิที่ความลึกต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยผลการวิเคราะห์ ชี้ให้เห็นว่าอุณหภูมิจะมีลักษณะการแผ่จากผิวบนถนนลงสู่ด้านล่าง โดยสังเกตได้จาก อุณหภูมิที่ผิวทางด้านบนจะมีช่วงการเปลี่ยนแปลงที่กว้างกว่าผิวทางด้านล่างในทุกๆ แปลง ทดสอบ ซึ่งรูปแบบการแผ่ของอุณหภูมิดังกล่าวจะมีลักษณะเหมือนกันในทุกความหนาของ ผิวทาง การพัฒนาแบบจาลองการประมาณค่าอุณหภูมิใต้ผิวทางพบว่าตัวแปรต้นที่สาคัญ ในการใช้ทำนายอุณหภูมิใต้ผิวทางคือ อุณหภูมิผิวทางด้านบน ตำแหน่งเวลาของวัน และ ค่าความลึกผิวทาง โดยสมการดังกล่าวมีรูปแบบสมการแบบ Sine Curve ซึ่งบ่งบอกว่า อุณหภูมิของผิวทางที่ความลึกต่างๆ จะมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาในรอบ วันหนึ่ง

บรรณานุกรม :
นวพล พรหมจารีย์ , อภิชัย อิสริยานุกูล , สาธิต อินนามเพ็ง , บรรพต อ่องสุขสันต์ . (2556). รายงานฉบับที่ วพ.305 การศึกษาลักษณะอุณหภูมิของผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเพื่อประโยชน์แก่การประเมินความแข็งแรงของถนนลาดยาง.
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง.
นวพล พรหมจารีย์ , อภิชัย อิสริยานุกูล , สาธิต อินนามเพ็ง , บรรพต อ่องสุขสันต์ . 2556. "รายงานฉบับที่ วพ.305 การศึกษาลักษณะอุณหภูมิของผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเพื่อประโยชน์แก่การประเมินความแข็งแรงของถนนลาดยาง".
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง.
นวพล พรหมจารีย์ , อภิชัย อิสริยานุกูล , สาธิต อินนามเพ็ง , บรรพต อ่องสุขสันต์ . "รายงานฉบับที่ วพ.305 การศึกษาลักษณะอุณหภูมิของผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเพื่อประโยชน์แก่การประเมินความแข็งแรงของถนนลาดยาง."
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง, 2556. Print.
นวพล พรหมจารีย์ , อภิชัย อิสริยานุกูล , สาธิต อินนามเพ็ง , บรรพต อ่องสุขสันต์ . รายงานฉบับที่ วพ.305 การศึกษาลักษณะอุณหภูมิของผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเพื่อประโยชน์แก่การประเมินความแข็งแรงของถนนลาดยาง. กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง; 2556.