ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานฉบับที่ วพ.298 วิธีการออกแบบลาดคันทางเสริมแรงโดยใช้แผนภูมิ กรณีศึกษา: คันทางทดสอบ ทางหลวงหมายเลข 11 พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ กม.12 ด้านขวาทาง

หน่วยงาน กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานฉบับที่ วพ.298 วิธีการออกแบบลาดคันทางเสริมแรงโดยใช้แผนภูมิ กรณีศึกษา: คันทางทดสอบ ทางหลวงหมายเลข 11 พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ กม.12 ด้านขวาทาง
นักวิจัย : มนตรี เดชาสกุลสม , อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์ , จิรโรจน์ ศุกลรัตน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://saraban.doh.go.th/DipWeb/htmlpub/index.jsp
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รายงานฉบับนี้นำเสนอวิธีการออกแบบลาดคันทางเสริมแรงโดยใช้แผนภูมิของยงยุทธและต้น (2546) ซึ่งมีสมมติฐานที่ใช้ในการออกแบบ ได้แก่ (1) ลาดคันทางต้องมีฐานรากที่มั่นคงแข็งแรง, (2) มีรูปแบบการวิบัติเป็นวงกลมตามทฤษฎีการวิเคราะห์ของ Bishop และ (3) แรงดันน้ำในโพรงดินพิจารณาในรูปของ Pore Water Pressure Ratio (ru) แผนภูมิของยงยุทธและต้น (2546) มีแนวทางวิธีการออกแบบคล้ายกับวิธีของ Jewell (1989) แต่สามารถใช้ได้กับดินที่มีค่าความเชื่อมแน่นด้วย โดยพิจารณาในรูปอัตราส่วน c??H และยังสามารถใช้ออกแบบเพื่อให้ได้ค่าอัตราส่วนความปลอดภัย (Factor of Safety, F.S.) ใกล้เคียงกับค่าที่ต้องการได้ ทั้งนี้ค่า F.S. ที่สามารถใช้แผนภูมิการออกแบบได้ มีช่วงตั้งแต่ 1.3 ถึง 1.6 การศึกษานี้ได้เลือกคันทางเสริมแรง ซึ่งตั้งอยู่ติดทางหลวงหมายเลข 11 พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ กม.12 ด้านขวาทาง ซึ่งเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของสำนักทางหลวงที่ 4 (พิษณุโลก) เป็นกรณีศึกษาเพื่อการออกแบบลาดคันทางเสริมแรง ผลการออกแบบโดยใช้แผนภูมิของยงยุทธและต้น (2546) ได้นำไปเปรียบเทียบกับวิธีการออกแบบโดยใช้แผนภูมิของ Schmertmann และคณะ (1987) และคันทางทดสอบซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จ แผนภูมิการออกแบบลาดคันทางเสริมแรงของยงยุทธและต้น (2545) สามารถนำไปใช้เปรียบเทียบหรือประกอบการออกแบบร่วมกับวิธีอื่นๆได้ค่อนข้างดี ซึ่งเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับวิศวกรผู้ออกแบบ และยังช่วยให้วิศวกรฯมีความมั่นใจในงานออกแบบเสถียรภาพความมั่นคงและความปลอดภัยของลาดคันทางเสริมแรงยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม :
มนตรี เดชาสกุลสม , อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์ , จิรโรจน์ ศุกลรัตน์ . (2554). รายงานฉบับที่ วพ.298 วิธีการออกแบบลาดคันทางเสริมแรงโดยใช้แผนภูมิ กรณีศึกษา: คันทางทดสอบ ทางหลวงหมายเลข 11 พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ กม.12 ด้านขวาทาง.
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง.
มนตรี เดชาสกุลสม , อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์ , จิรโรจน์ ศุกลรัตน์ . 2554. "รายงานฉบับที่ วพ.298 วิธีการออกแบบลาดคันทางเสริมแรงโดยใช้แผนภูมิ กรณีศึกษา: คันทางทดสอบ ทางหลวงหมายเลข 11 พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ กม.12 ด้านขวาทาง".
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง.
มนตรี เดชาสกุลสม , อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์ , จิรโรจน์ ศุกลรัตน์ . "รายงานฉบับที่ วพ.298 วิธีการออกแบบลาดคันทางเสริมแรงโดยใช้แผนภูมิ กรณีศึกษา: คันทางทดสอบ ทางหลวงหมายเลข 11 พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ กม.12 ด้านขวาทาง."
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง, 2554. Print.
มนตรี เดชาสกุลสม , อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์ , จิรโรจน์ ศุกลรัตน์ . รายงานฉบับที่ วพ.298 วิธีการออกแบบลาดคันทางเสริมแรงโดยใช้แผนภูมิ กรณีศึกษา: คันทางทดสอบ ทางหลวงหมายเลข 11 พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ กม.12 ด้านขวาทาง. กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง; 2554.