ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานฉบับที่ วพ.287 ร่าง คู่มือและข้อกำหนดการขออนุญาตก่อสร้างสาธารณูปโภคในเขตทางหลวง

หน่วยงาน กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานฉบับที่ วพ.287 ร่าง คู่มือและข้อกำหนดการขออนุญาตก่อสร้างสาธารณูปโภคในเขตทางหลวง
นักวิจัย : จุฑา สุนิตย์สกุล , ยงยุทธ แต้ศิริ , พรเกษม จงประดิษฐ์ , อรรถสิทธิ์ สวัสดิ์พานิช , สมโพธิ อยู่ไว , วรัช ก้องกิจกุล , ชยธันว์ พรหมศร , อนุชา วงษ์เลิศ , สุจินต์ มั่งนิมิตร , อภิวัฒน์ ตรีเล็ก , สมยงค์ อันทมา , สมยงค์ อันทมา , อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://saraban.doh.go.th/DipWeb/htmlpub/index.jsp
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง โดยส่วนฐานรากและเทคนิคธรณี ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดทำรายงานทางวิศวกรรมประกอบร่าง คู่มือและข้อกำหนดการขออนุญาต ก่อสร้างสาธารณูปโภคในเขตทางหลวง ในโครงการศึกษาวิจัยเพื่อร่างคู่มือและข้อกำหนดการขออนุญาตก่อสร้างสาธารณูปโภคในเขตทางหลวง เพื่อที่ได้พัฒนาการออกแบบ การบำรุงรักษา และก่อสร้างทาง ของกรมทางหลวง

บรรณานุกรม :
จุฑา สุนิตย์สกุล , ยงยุทธ แต้ศิริ , พรเกษม จงประดิษฐ์ , อรรถสิทธิ์ สวัสดิ์พานิช , สมโพธิ อยู่ไว , วรัช ก้องกิจกุล , ชยธันว์ พรหมศร , อนุชา วงษ์เลิศ , สุจินต์ มั่งนิมิตร , อภิวัฒน์ ตรีเล็ก , สมยงค์ อันทมา , สมยงค์ อันทมา , อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์ . (2553). รายงานฉบับที่ วพ.287 ร่าง คู่มือและข้อกำหนดการขออนุญาตก่อสร้างสาธารณูปโภคในเขตทางหลวง.
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง.
จุฑา สุนิตย์สกุล , ยงยุทธ แต้ศิริ , พรเกษม จงประดิษฐ์ , อรรถสิทธิ์ สวัสดิ์พานิช , สมโพธิ อยู่ไว , วรัช ก้องกิจกุล , ชยธันว์ พรหมศร , อนุชา วงษ์เลิศ , สุจินต์ มั่งนิมิตร , อภิวัฒน์ ตรีเล็ก , สมยงค์ อันทมา , สมยงค์ อันทมา , อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์ . 2553. "รายงานฉบับที่ วพ.287 ร่าง คู่มือและข้อกำหนดการขออนุญาตก่อสร้างสาธารณูปโภคในเขตทางหลวง".
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง.
จุฑา สุนิตย์สกุล , ยงยุทธ แต้ศิริ , พรเกษม จงประดิษฐ์ , อรรถสิทธิ์ สวัสดิ์พานิช , สมโพธิ อยู่ไว , วรัช ก้องกิจกุล , ชยธันว์ พรหมศร , อนุชา วงษ์เลิศ , สุจินต์ มั่งนิมิตร , อภิวัฒน์ ตรีเล็ก , สมยงค์ อันทมา , สมยงค์ อันทมา , อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์ . "รายงานฉบับที่ วพ.287 ร่าง คู่มือและข้อกำหนดการขออนุญาตก่อสร้างสาธารณูปโภคในเขตทางหลวง."
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง, 2553. Print.
จุฑา สุนิตย์สกุล , ยงยุทธ แต้ศิริ , พรเกษม จงประดิษฐ์ , อรรถสิทธิ์ สวัสดิ์พานิช , สมโพธิ อยู่ไว , วรัช ก้องกิจกุล , ชยธันว์ พรหมศร , อนุชา วงษ์เลิศ , สุจินต์ มั่งนิมิตร , อภิวัฒน์ ตรีเล็ก , สมยงค์ อันทมา , สมยงค์ อันทมา , อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์ . รายงานฉบับที่ วพ.287 ร่าง คู่มือและข้อกำหนดการขออนุญาตก่อสร้างสาธารณูปโภคในเขตทางหลวง. กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง; 2553.