ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานฉบับที่ วพ.285 การนำวิธีการออกแบบส่วนผสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ Superpave มาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย

หน่วยงาน กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานฉบับที่ วพ.285 การนำวิธีการออกแบบส่วนผสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ Superpave มาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย
นักวิจัย : ธันวิน สวัสดิศานต์ , ธัญรดี ก่อตั้งสัมพันธ์ , อภิสิทธิ์ กล่ำเหม็ง
คำค้น : -
หน่วยงาน : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://saraban.doh.go.th/DipWeb/htmlpub/index.jsp
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สำนักวิจัยและพัฒนางานทางกำลังดำเนินการวิจัยเพื่อที่จะนำการออกแบบเชิงวิเคราะห์ (Analytical Design) มาใช้ในการออกแบบ โดยเริ่มจากถนนที่มีปริมาณจราจรสูง ซึ่งในการออกแบบเชิงวิเคราะห์นั้นจำเป็นจะต้องมีข้อมูลคุณสมบัติ สมรรถนะและแบบจำลองความเสียหายจากการใช้งาน (Distress Model) ของวัสดุโครงสร้างทางทุกชั้น เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบ ซึ่งสำนักวิจัยและพัฒนางานทางได้เริ่มทำการเก็บข้อมูลดังกล่าวประกอบไปกับการพัฒนากระบวนการคัดเลือกวัสดุและออกแบบส่วนผสมของวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต โดยยึดแนวทางของการออกแบบส่วนผสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธีซุปเปอร์เพฟ (Superpave) ซึ่งพัฒนาขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก เพื่อนำมาใช้งานแทนการออกแบบส่วนผสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธีมาร์แชล (Marshall) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันโดยอาจมีการปรับปรุงในบางส่วนเพื่อให้เหมาะสมกับเงื่อนไขของประเทศไทย ทั้งในด้านภูมิอากาศ วัสดุ และความพร้อมของเครื่องมือและบุคลากรในการดำเนินงานทดสอบ ออกแบบ และควบคุมคุณภาพวัสดุ ในส่วนของการศึกษาการออกแบบส่วนผสมของวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Superpave การทดสอบคุณสมบัติของวัสดุมวลรวมและยางแอสฟัลต์ และการทดสอบคุณสมบัติ สมรรถนะและแบบจำลองความเสียหายจากการใช้งานของวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตนั้น สำนักวิจัยและพัฒนางานทางได้ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับคุณสมบัติ สมรรถนะ และแบบจำลองความเสียหายจากการใช้งานของวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต ในขณะที่สำนักวิจัยและพัฒนางานทางได้ดำเนินการทดสอบเพิ่มเติมและรวบรวมผลการทดสอบทั้งหมดเพื่อใช้ในการสรุปผลการนำการทดสอบวัสดุและการออกแบบส่วนผสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Superpave มาใช้งานในประเทศไทย รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลคุณสมบัติของวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตที่ผลิตจากยางแอสฟัลต์ และวัสดุมวลรวมชนิดต่างๆในประเทศไทย ไว้ในรายงานฉบับนี้ เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบเชิงวิเคราะห์ และการพัฒนาโครงสร้างทางที่มีความแข็งแรงทนทาน สอดคล้องกับสภาพการใช้งาน และเงื่อนไขต่างๆของประเทศไทย

บรรณานุกรม :
ธันวิน สวัสดิศานต์ , ธัญรดี ก่อตั้งสัมพันธ์ , อภิสิทธิ์ กล่ำเหม็ง . (2555). รายงานฉบับที่ วพ.285 การนำวิธีการออกแบบส่วนผสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ Superpave มาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง.
ธันวิน สวัสดิศานต์ , ธัญรดี ก่อตั้งสัมพันธ์ , อภิสิทธิ์ กล่ำเหม็ง . 2555. "รายงานฉบับที่ วพ.285 การนำวิธีการออกแบบส่วนผสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ Superpave มาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง.
ธันวิน สวัสดิศานต์ , ธัญรดี ก่อตั้งสัมพันธ์ , อภิสิทธิ์ กล่ำเหม็ง . "รายงานฉบับที่ วพ.285 การนำวิธีการออกแบบส่วนผสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ Superpave มาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง, 2555. Print.
ธันวิน สวัสดิศานต์ , ธัญรดี ก่อตั้งสัมพันธ์ , อภิสิทธิ์ กล่ำเหม็ง . รายงานฉบับที่ วพ.285 การนำวิธีการออกแบบส่วนผสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ Superpave มาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง; 2555.