ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษกับคุณภาพการบริโภคข่าวสารของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษกับคุณภาพการบริโภคข่าวสารของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : กรกมล ศรีเดือนดาว
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษกับคุณภาพการบริโภคข่าวสารของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษกับคุณภาพการบริโภคข้าวสารของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร จำนวน 395 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใช้คือ ร้อยละ, t-test, Anova, Chi-square และ Spearman Rank ผลการวิจัยพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ มีผลต่อความรู้คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษและความเข้าใจข่าวสารของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อีกทั้งเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ มีความสัมพันธ์ต่อความรู้คำทับศัพท์ และเข้าใจข่าวสารของผู้สูงอายุแตกต่างกันด้วย และยังแสดงให้เห็นว่าความรู้คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการบริโภคข่าวสารของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร

บรรณานุกรม :
กรกมล ศรีเดือนดาว . (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษกับคุณภาพการบริโภคข่าวสารของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
กรกมล ศรีเดือนดาว . 2559. "ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษกับคุณภาพการบริโภคข่าวสารของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
กรกมล ศรีเดือนดาว . "ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษกับคุณภาพการบริโภคข่าวสารของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2559. Print.
กรกมล ศรีเดือนดาว . ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษกับคุณภาพการบริโภคข่าวสารของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2559.