ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การอบแห้งสารสกัดโบรมีเลนจากน้ำคั้นเหง้าสัปปะรดด้วยวิธีการอบแห้งแบบแช่แข็งสุญญากาศ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การอบแห้งสารสกัดโบรมีเลนจากน้ำคั้นเหง้าสัปปะรดด้วยวิธีการอบแห้งแบบแช่แข็งสุญญากาศ
นักวิจัย : วสันต์ เธียรสุวรรณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการอบแห้งสารสกัดโบรมีเลนจากน้ำคั้นเหง้าสัปปะรดด้วยวิธีการอบแห้งแบบแช่แข็งจากเครื่องต้นแบบซึ่งใช้ระบบการทำความเย็นแบบอัดไอที่ติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการวิจัยอยู่ 2 ประการคือ เพื่อหาค่าประสิทธิภาพของเครื่องอบแห้งแบบแช่แข็ง (กำลังงานไฟฟ้า สัมประสิทธิ์สมรรถนะทางความร้อนและทางความเย็น) และการหาคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อบแห้งทางเคมีและทางกายภาพ กระบวนการทดลองประกอบด้วย 2 กระบวนการคือ การแช่แข็งและการการอบแห้งแบบแช่แข็งผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะวัดค่าอุณหภูมิ ความดัน และกระแสไฟฟ้า ผลการทดลองพบว่า กำลังไฟฟ้าที่ใช้ขับคอมเพรสเซอร์ 1.8 kW สัมประสิทธิ์สมรรถนะการทำความเย็นและความร้อนอยู่ที่ 3.44 และ 4.44 ตามลำดับ นอกจากนั้นแล้วสารสกัดโปรมีเลนที่ได้จากการทำแห้งจากเครื่องอบแห้งจากการทดลองนี้ให้ค่าคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกันกับค่าที่ได้จากการทดลองในระดับ pilot-scale จากบริษัทเวลเทคไบโอเทคโนโลยี การผสมผสานของกระบวนการทั้งสองให้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิในการอบแห้ง

บรรณานุกรม :
วสันต์ เธียรสุวรรณ . (2559). การอบแห้งสารสกัดโบรมีเลนจากน้ำคั้นเหง้าสัปปะรดด้วยวิธีการอบแห้งแบบแช่แข็งสุญญากาศ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
วสันต์ เธียรสุวรรณ . 2559. "การอบแห้งสารสกัดโบรมีเลนจากน้ำคั้นเหง้าสัปปะรดด้วยวิธีการอบแห้งแบบแช่แข็งสุญญากาศ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
วสันต์ เธียรสุวรรณ . "การอบแห้งสารสกัดโบรมีเลนจากน้ำคั้นเหง้าสัปปะรดด้วยวิธีการอบแห้งแบบแช่แข็งสุญญากาศ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2559. Print.
วสันต์ เธียรสุวรรณ . การอบแห้งสารสกัดโบรมีเลนจากน้ำคั้นเหง้าสัปปะรดด้วยวิธีการอบแห้งแบบแช่แข็งสุญญากาศ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2559.