ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณลักษณะของผู้บริหารระดับสูงที่พึงประสงค์ของประชาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณลักษณะของผู้บริหารระดับสูงที่พึงประสงค์ของประชาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
นักวิจัย : สุวิมล พิชญไพบูลย์ , จิราภรณ์ พงษ์ศรีทัศน์ , วรรณี สินศุภรัตน์
คำค้น : คุณลักษณะ , ผู้บริหารระดับสูง , ที่พึงประสงค์ , ประชาคม
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยเรื่อง คุณลักษณะของผู้บริหารระดับสูงที่พึงประสงค์ของประชาคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา และเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางที่พึงประสงค์ของประชาคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางที่พึงประสงค์ของประชาคมที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณลักษณะปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่พึงประสงค์ระหว่างผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางต่อปัจจัยด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ด้วยแบบสัมภาษณ์สำหรับผู้ให้ข้อมูลหลัก และแบบสอบถามกับประชาคมทุกคนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพทั่วไปจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ และความโด่ง ของตัวแปรเชิงประจักษ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้าง ด้วยโปรแกรม SmartPLS 3.3.2 ผลการวิเคราะห์ พบว่า การเป็นผู้บริหารระดับสูงต้องมีองค์ประกอบด้านคุณธรรม จริยธรรมมากที่สุดในบรรดาปัจจัยทุกด้าน โดยคุณธรรมด้านความเสียสละต้องมีมากที่สุด คือต้องเสียสละทั้วเวลา และทรัพย์สิน นอกจากนี้ ต้องมีหลักธรรมาภิบาล สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฎิบัติงาน รวมถึงต้องให้เกียรติผู้ร่วมงาน ไม่ตำหนิผู้ใต้บังคับบัญชาต่อหน้าบุคคลอื่น ให้เกียรติทุกระดับชั้น ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต รักษาคำพูด มีสัจจะ มีความจริงใจต่อทุกคนทั้งต่อหน้า และลับหลัง ต้องรู้จักให้อภัยและให้โอกาสแก่ทุกคน รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับความสำคัญต่อคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง พบว่าทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.1 ส่วนคุณลักษณะของผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางที่พึงประสงค์ของประชาคมที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พบว่า สำหรับผู้บริหารระดับสูง คุณลักษณะปัจจัยด้านคุณธรรม จริยธรรมมีอิทธิพลสูงมากที่สุดต่อปัจจัยด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ส่วนผู้บริหารระดับกลาง คุณลักษณะปัจจัยด้านบุคลิกภาพมีอิทธิพลมากที่สุดต่อปัจจัยด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างกันทุกคุณลักษณะปัจจัยด้านต่าง ๆ ไม่มีความแตกต่างกัน ที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ แต่มีบางตัวแปรของคุณลักษณะปัจจัยที่มีความแตกต่างกันเท่านั้น

บรรณานุกรม :
สุวิมล พิชญไพบูลย์ , จิราภรณ์ พงษ์ศรีทัศน์ , วรรณี สินศุภรัตน์ . (2559). คุณลักษณะของผู้บริหารระดับสูงที่พึงประสงค์ของประชาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สุวิมล พิชญไพบูลย์ , จิราภรณ์ พงษ์ศรีทัศน์ , วรรณี สินศุภรัตน์ . 2559. "คุณลักษณะของผู้บริหารระดับสูงที่พึงประสงค์ของประชาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สุวิมล พิชญไพบูลย์ , จิราภรณ์ พงษ์ศรีทัศน์ , วรรณี สินศุภรัตน์ . "คุณลักษณะของผู้บริหารระดับสูงที่พึงประสงค์ของประชาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2559. Print.
สุวิมล พิชญไพบูลย์ , จิราภรณ์ พงษ์ศรีทัศน์ , วรรณี สินศุภรัตน์ . คุณลักษณะของผู้บริหารระดับสูงที่พึงประสงค์ของประชาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2559.