ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการพัฒนาวินัยนักศึกษาครูช่างอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการพัฒนาวินัยนักศึกษาครูช่างอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
นักวิจัย : ดุสิต สิงห์พรหมมาศ , เพชรา พิพัฒน์สันติกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การพัฒนารูปแบบการพัฒนาวินัยนักศึกษาครูช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Method) ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อตอบโจทย์วิจัยตามวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาวินัยนักศึกษาครูช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพโดยศึกษาจากประชากร คือ คณาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพที่ตอบแบบสอบถามจำนวน 36คน สรุปผลการศึกษาวินัยนักศึกษาครูช่าง แบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้ ด้านที่ 1 ความคาดหวังของอาจารย์ต่อความมีวินัยของนักศึกษาได้แก่ นักศึกษาไม่พกพาหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งอาวุธ วัตถุระเบิด หรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆ นักศึกษามีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนและใฝ่หาความรู้นักศึกษาไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือเมาสุราอาละวาด นักศึกษาไม่สูบบุหรี่ภายในมหาวิทยาลัย นักศึกษาไม่เสพยาเสพติดให้โทษ หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสิ่งเสพติดใดๆ ซึ่งเป็นของต้องห้ามตามกฎหมาย และนักศึกษาไม่ก่อเรื่องทะเลาะวิวาท หรือทำร้ายผู้อื่น ด้านที่ 2 การส่งเสริมการมีวินัยในตนเองของนักศึกษาได้แก่ การสนับสนุนความเป็นผู้นำ การเสริมสร้างวิธีการทางประชาธิปไตย การสร้างคุณค่าทางบวกให้แก่นักศึกษา การเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการสร้างกฎเกณฑ์การปฏิบัติ ด้านที่ 3 การอบรมสั่งสอนที่อาจารย์ใช้ ได้แก่ ใช้วิธีสอน ตักเตือน และแก้ไข ชี้แนะในสิ่งที่ดีมีประโยชน์ว่าควรทำอย่างไรและการย้ำเตือนบ่อยๆ ด้านที่ 4 การฝึกวินัยที่อาจารย์ใช้ในการพัฒนานักศึกษาครูช่าง ได้แก่ การสร้างความเข้าใจในระเบียบวินัยแต่ละเรื่องที่ให้ปฏิบัติ การใช้ความอดทนและความพยายามคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักศึกษา และความพยายามให้นักศึกษาปฏิบัติด้วยความเต็มใจไม่ว่าจะอยู่ต่อหน้าหรือลับหลังผู้ใหญ่ รูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น คือ ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้ มีดังนี้ 1. ให้คณะตั้งคณะทำงานเพื่อวางระบบและกลไกในการพัฒนาครูช่าง 2. การเผยแพร่รูปแบบการเรียนรู้นี้สู่การนำไปใช้ของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยให้เป็นรูปธรรมและนำไปใช้ได้จริง 3. มหาวิทยาลัยควรมีการส่งเสริมและมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคณาจารย์ให้ร่วมพัฒนาวินัยนักศึกษา 4. ควรมีการวิจัยติดตามผลความมีวินัยที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา หลังการใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น

บรรณานุกรม :
ดุสิต สิงห์พรหมมาศ , เพชรา พิพัฒน์สันติกุล . (2559). รูปแบบการพัฒนาวินัยนักศึกษาครูช่างอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ดุสิต สิงห์พรหมมาศ , เพชรา พิพัฒน์สันติกุล . 2559. "รูปแบบการพัฒนาวินัยนักศึกษาครูช่างอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ดุสิต สิงห์พรหมมาศ , เพชรา พิพัฒน์สันติกุล . "รูปแบบการพัฒนาวินัยนักศึกษาครูช่างอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2559. Print.
ดุสิต สิงห์พรหมมาศ , เพชรา พิพัฒน์สันติกุล . รูปแบบการพัฒนาวินัยนักศึกษาครูช่างอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2559.