ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาปัญหาการกระจายตัวของดินในเขตชลประทาน จังหวัดชัยภูมิ โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา : พื้นที่ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน กรมชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปัญหาการกระจายตัวของดินในเขตชลประทาน จังหวัดชัยภูมิ โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา : พื้นที่ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
นักวิจัย : วศัน สดศรี , ประภาพรรณ ซื่อสัตย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : กรมชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : http://research.arda.or.th/keyin/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%20(%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%9E.36.2559).pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วศัน สดศรี , ประภาพรรณ ซื่อสัตย์ . (2559). การศึกษาปัญหาการกระจายตัวของดินในเขตชลประทาน จังหวัดชัยภูมิ โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา : พื้นที่ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ.
    นนทบุรี : กรมชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา .
วศัน สดศรี , ประภาพรรณ ซื่อสัตย์ . 2559. "การศึกษาปัญหาการกระจายตัวของดินในเขตชลประทาน จังหวัดชัยภูมิ โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา : พื้นที่ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ".
    นนทบุรี : กรมชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา .
วศัน สดศรี , ประภาพรรณ ซื่อสัตย์ . "การศึกษาปัญหาการกระจายตัวของดินในเขตชลประทาน จังหวัดชัยภูมิ โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา : พื้นที่ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ."
    นนทบุรี : กรมชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา , 2559. Print.
วศัน สดศรี , ประภาพรรณ ซื่อสัตย์ . การศึกษาปัญหาการกระจายตัวของดินในเขตชลประทาน จังหวัดชัยภูมิ โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา : พื้นที่ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ. นนทบุรี : กรมชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา ; 2559.