ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาปัญหาการกระจายตัวของดินในเขตชลประทานจังหวัดสระแก้ว โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา พื้นที่ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

หน่วยงาน กรมชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปัญหาการกระจายตัวของดินในเขตชลประทานจังหวัดสระแก้ว โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา พื้นที่ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
นักวิจัย : วศัน สดศรี , ประภาพรรณ ซื่อสัตย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : กรมชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://research.arda.or.th/keyin/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7%20%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%AD%20%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%20%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วศัน สดศรี , ประภาพรรณ ซื่อสัตย์ . (2558). การศึกษาปัญหาการกระจายตัวของดินในเขตชลประทานจังหวัดสระแก้ว โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา พื้นที่ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว.
    นนทบุรี : กรมชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา .
วศัน สดศรี , ประภาพรรณ ซื่อสัตย์ . 2558. "การศึกษาปัญหาการกระจายตัวของดินในเขตชลประทานจังหวัดสระแก้ว โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา พื้นที่ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว".
    นนทบุรี : กรมชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา .
วศัน สดศรี , ประภาพรรณ ซื่อสัตย์ . "การศึกษาปัญหาการกระจายตัวของดินในเขตชลประทานจังหวัดสระแก้ว โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา พื้นที่ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว."
    นนทบุรี : กรมชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา , 2558. Print.
วศัน สดศรี , ประภาพรรณ ซื่อสัตย์ . การศึกษาปัญหาการกระจายตัวของดินในเขตชลประทานจังหวัดสระแก้ว โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา พื้นที่ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว. นนทบุรี : กรมชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา ; 2558.